This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Audiobooki

Download Audiobooki App - screenshot 1 Download Audiobooki App - screenshot 2 Download Audiobooki App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Audiobooki

Audiobooki

Audiobooki

Audiobooki

Audiobooki

Audiobooki

Description Comments Get help I'm the dev!

Audiobooki description

0

Audiobooki to aplikacja umoliwiajca wygodne odsuchiwanie i zakup audiobookw. Audiobooki umoliwiaj wygodne przechowywanie Twojej biblioteki, bez wzgldu na to czy jeste w domu czy w trasie. Moesz odsuchiwa swoje zasoby na domowym komputerze, poprzez chmur lub pobra je na telefon jeeli chcesz sucha ich w samolocie. Moesz take w kadej chwili cign je i nagra na pyt CD.W ofercie staramy si siga po najciekawsze tytuy - take te z poza mainstreamu. Dziki temu dajemy dostp do wyselekcjonowanej kolekcji Twoich ulubiony autorw.Audiobooki dostpne s poprzez aplikacje mobilne dla Iphone, Ipad, Telefony i tablety z systemem Android oraz wszelkie urzdzenia pozwalajce na odsuchiwanie multimediw poprzez przegldark. Chcemy jednak sign jeszcze dalej.Audiobooki daj take dostp do zewntrznych zasobw bezpatnych pozycji. Poprzez integracj wyszukiwania zewntrznych pozycji moesz sucha i pobiera dziesitki darmowych audiobookw udostpnionych na wolnych zasadach. (*)Audiobooki s dostpne w chmurze, dziki czemu moesz bez obaw usun zakupione wczeniej pozycje by zwolni zasoby Twojego urzdzenia. W dowolnym momencie moesz je pobra ponownie.Audiobooki umoliwiaj logowanie za pomoc konta Facebook na Twoim telefonie, dziki czemu nie musisz zakada osobnego konta.
Szanujemy Twoj prywatno - nie zbieramy danych prywatnych z wyjtkiem tych niezbdnych do logowania.Moesz take dzieli si ze znajomymi swoimi audiobookami bezporednio poprzez aplikacj Facebook.Zintegrowany system zakupw pozwala na wybranie najkorzystniejszej oferty cenowej. Masz dostp do wszystkich audiobookw, bez wzgldu na urzdzenie na ktrym dokonano zakupu. Zanim dokonasz zakupu moesz take wczeniej zapozna si z pozycj.Mamy w swoich zasobach audiobooki dla najmodszych i tych nieco starszych.(*) Zasoby Biblioteki internetowej Wolne Lektury - http://wolnelektury.pl/ - Licencja CC - wolnelektury.pl/info/prawa/
Wolne Lektury powstaa dziki rodkom otrzymanym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Senatu RP oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach programu Dziedzictwo Cyfrowe. Audiobooks app for comfortable listening and purchase audiobooks.Audiobooks allow for convenient storage of your library, regardless of whether you're at home or on the road. You can listen to your resources on your home computer via the cloud or download it on your phone if you want to listen to them on the plane. You can also at any time to download them and burn to a CD.The offer we are trying to reach the most interesting titles - including those from outside the mainstream. In this way we give access to carefully selected collection of your favorite authors.Audiobooks are available through mobile apps for Iphone, Ipad, Phones and Tablets with Android and any device allowing you to listen to the media through a browser. But we want to reach even further.Audiobooks also provide access to external resources free position. By integrating external search positions you can listen to and download dozens of free audiobooks available on the free bases. (*)Audiobooks are available in the cloud, so you can safely delete the previously purchased items to free up the resources of your device. At any time, you can download them again.Audiobooks allow you to login with Facebook on your phone, so you do not have to set up a separate account.
We respect your privacy - we do not collect private data except those necessary to login.You can also share with your friends your audiobooks directly through the Facebook application.The integrated purchasing system allows you to choose the best offer price. You have access to all the audio books, regardless of the device on which the purchase. Before you buy, you can also pre-read the heading.We have the resources in their audiobooks for children and those a little older.(*) Free Web Resources Library Reading - http://wolnelektury.pl/ - License CC - wolnelektury.pl/info/prawa/
Free Reading was created thanks obtained in the framework of the Operational Programme for Civil Initiatives Fund, the Senate and the National Audiovisual Institute under the Digital Heritage.


Rating Distribution


2.8
(117)
5
4
3
2
1

Download Audiobooki App for Free

Audiobooki

Globlife
Android Permissions
  • Write to external storage.
  • Open network sockets.
  • Read only access to phone state.
  • Access information about networks.
  • Access information about Wi-Fi networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top