Harmonogram pracy

Review:

Program Harmonogram4 służy do wyświetlania harmonogramu pracy w systemie trzybrygadowym, czterobrygadowym lub pięciobrygadowym na dowolnie wybrany miesiąc i rok.Program posiada zdefiniowane następujące systemy: ✔ czterobrygadowe: ★ 1111 W 2222 W 3333 WW ★ 3333 WW 2222 W 1111 W ★ 3333 W 2222 W 1111 WW ★ 11 22 33 WW ★ 1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW ★ 1111 W 3333 W 2222 WW ★ 111111 WW 222222 WW 333333 WW ✔ pięciobrygadowe: ★ 112233 WWWW ✔ dowolny system:

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description

Harmonogram pracy description

42Program Harmonogram4 suy do wywietlania harmonogramu pracy w systemie trzybrygadowym, czterobrygadowym lub piciobrygadowym na dowolnie wybrany miesic i rok.Program posiada zdefiniowane nastpujce systemy:
czterobrygadowe:

1111 W 2222 W 3333 WW
3333 WW 2222 W 1111 W
3333 W 2222 W 1111 WW
11 22 33 WW
1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW
1111 W 3333 W 2222 WW
111111 WW 222222 WW 333333 WW
piciobrygadowe:
112233 WWWW
dowolny system:
trzybrygadowy
czterobrygadowy,
piciobrygadowy.
- samemu definiuje si dowolny cykliczny harmonogram trzybtygadowy, czterobrygadowy lub piciobrygadowy.
- okrela si czy jest to system dwuzmianowy, trzyzmianowy czy czterozmianowy.
- definiuje si ilo godzin pracy na zmian (6, 8 lub 12, konieczne do prawidowego wywietlania normy do przepracowania).
- okrela si czy wita s dniami wolnymi (gwnie dotyczy systemw trzybrygadowych).
W ustawieniach programu naley zdefiniowa typ systemu pracy oraz dni pocztkowe cyklu dla poszczeglnych brygad (pierwszy dzie pierwszej zmiany dla brygad A, B, C, D, oraz E (dla piciobrygadwki)). Na podstawie tych danych program kalkuluje harmonogram pracy.Mona ustawi pole "Moja brygada", wtedy kolumna wybranej brygady w harmonogramie bdzie wyrniona.Mona wstawia do grafiku dodatkowe dni wolne (DW - dzie wolny, U - urlop, CH - chorobowe, oraz dowolne inne rodzaje, definiuje si je w oknie Dni wolne - menu - Edycja rodzajw dni wolnych).
Oprcz dni wolnych mona do grafiku wstawia dodatkowe dni robocze.Do poszczeglnych dni miesica mona dodawa notatki. Aby podgldn lub doda notatk naley przytrzyma palec nad polem odpowiedniego dnia na ekranie gwnym. Dni, do ktrych zostaa dodana notatka, maj te to.
Notatkami mona rwnie zarzdza z poziomu dedykowanego okna.Dostpne s statystyki miesiczne oraz roczne.Nazwy zmian, domylne "1", "2" i "3" mona zmieni. Zmienia mona rwnie nazwy brygad, domylnie "A", "B", "C", "D", "E".Harmonogram pracy mona udostpni w postaci grafiki JPG. Grafika taka moe by zapisana do pliku lub wysana MMSem, e-mailem, itp.Aplikacja posiada moliwo tworzenia profili oraz przeczania midzy nimi. W kadym z profili mona zapisa inny grafik oraz wszystkie ustawienia z nim zwizane.Program posiada dwa widety wywietlajce grafik. Podczas dodawania widetu na ekran naley wybra z ktrego profilu ma by wywietlany harmonogram oraz czy ma by w widecie widoczna nazwa profilu.W programie dla kadej zmiany mona ustawi alarm dwikowy na dowoln godzin. Np. w kady dzie, w ktrym wypada I zmian ustawiamy poranne budzenie. Jeli w grafiku jest wstawiony dodatkowy dzie wolny (np. urlop), to alarm nie dzwoni.Zachcam do polecania aplikacji wsppracownikom. The program Harmonogram4 used to display the work schedule in the system trzybrygadowym, czterobrygadowym or piciobrygadowym on any chosen month and year.The program has defined the following systems:
four-shift:
1111 W 2222 W 3333 WW
3333 WW 2222 W 1111 W
3333 In 2222 In 1111 WW
11 22 33 WW
1122333 WW WW 1122233 1112233 Website
1111 W 3333 W 2222 WW
111111 222222 WW WW WW 333333
piciobrygadowe:
112233 WWWW
any system:
trzybrygadowy
czterobrygadowy,
piciobrygadowy.
- You define yourself any cyclical schedule trzybtygadowy, czterobrygadowy or piciobrygadowy.
- Determines whether it is a system dwuzmianowy, three-shift or czterozmianowy.
- Defines the number of hours per shift (6, 8 or 12, you need to properly display the standard to be worked).
- Determines whether the holidays are days off (mostly affect systems trzybrygadowych).
In the program settings you must define the type of the work and the days of the initial cycle for different teams (the first day of the first changes to the teams A, B, C, D, and E (for piciobrygadwki)). Based on these inputs, the program calculates the work schedule.You can set the "My brigade", then the selected column brigade in the schedule will be highlighted.You can insert to schedule additional days off (DW - free day, U - vacation, CH - sickness, and any other types, these are defined in the Holidays - menu - Edit types of holidays).
In addition to the holidays, you can schedule to insert additional days.For each day of the month, you can add notes. To preview or add a note, hold your finger on the corresponding field on the home screen. Days to which has been added note, they have a yellow background.
Notes can also be managed from a dedicated window.There are monthly and annual statistics.The names change, the default "1", "2" and "3" can be changed. You can also change the names of brigades default "A", "B", "C", "D", "E".Work schedule can be made available in the form of a JPG graphic. Such graphics can be saved to a file or sent MMSem, e-mail, etc.The application has the ability to create profiles and switch between them. In each profile, you can save different images and all the settings associated with it.The program has two widgets that display graphics. When adding a widget on the screen, select the profile you want to display the schedule and whether to widget visible profile name.The program for each change, you can set an alarm sound at any time. Eg. In every day, which falls I change the set in the morning wake-up calls. If the schedule is inserted an extra day off (eg. Holidays), the alarm does not ring.I encourage you to recommend an application associates.


Download Harmonogram pracy App for Free

Harmonogram pracy

Grzegorz Chmiel
Android Permissions
  • write to external storage.
  • open network sockets.
  • access information about networks.
  • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • read from external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top