This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Polskie numery

Download Polskie numery App - screenshot 1 Download Polskie numery App - screenshot 2 Download Polskie numery App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Polskie numery

Polskie numery

Polskie numery

Polskie numery

Polskie numery

Polskie numery

Description Comments Get help I'm the dev!

Polskie numery description

0

Aplikacja pozwalajca na sprawdzenie lub weryfikacj numerw. Z t aplikacj sprawdzisz:
- NIP z dowolnego kraju Unii Europejskiej w bazie Vies
- numer PESEL
- numer rachunku bankowego IBAN
- numer dowodu osobistego
- numer paszportu
- tablice rejestracyjne
- numer statystyczny REGON
- numer prawa wykonywania zawodu PWZ lekarza
- numer karty kredytowej lub debetowej
- numer IMEI telefonu wraz ze sprawdzeniem czy telefon zosta skradziony lub zagubiony w serwisie www.skradzione.net.
Dodatkowe informacje podawane przez program:
- IBAN - nazwa banku prowadzonego rachunku
- NIP - nazwa urzdu skarbowego nadajcego numer oraz sprawdzenie w bazie VIES (VAT Information Exchange System) inaczej VAT EU czy numer jest aktywny jako podatnik VAT w strefie Euro
- moliwo sprawdzania numerw NIP dla wszystkich krajw Unii Europejskiej w bazie VIES. Sprawdzenie numerw europejskich odbywa si przez dodanie przedrostka kraju. Dla przykadu numer "IE 6388047V" spowoduje wywietlenie danych firmy Google Ireland
- PESEL - data urodzenia oraz pe posiadacza numeru
- TABLICE REJESTRACYJNE - wojewdztwo oraz powiat lub miasto pochodzenia wraz z moliwoci podgldu na mapie. W przypadku tablic instytucji pastwowych lub dyplomatycznych szczegowe informacje do kogo nale
- IMEI - moliwo sprawdzenia czy telefon zosta zagubiony lub skradziony
- moliwo szybkiego sprawdzenia numeru IMEI posiadanego telefonu poprzez wpisanie kodu *#06#Uwaga! Sprawdzenie numeru IMEI w bazie "Skradzione.Net" nie daje 100% pewnoci e sprawdzany telefon nie jest kradziony.Program nie rozpoznaje gmin oraz mniejszych miejscowoci na podstawie numeru tablicy rejestracyjnej poniewa obecna numeracja pozwala jedynie na rozpoznawanie wojewdztw, miast powiatowych oraz powiatw.Do poprawnego dziaania aplikacja wymaga poczenia internetowego bez ktrego nie jest moliwe sprawdzanie numerw w bazach zewntrznych (Vies, skradzione.net).Uytkownikw prosz o zgaszanie bdw na adres e-mail. The application allows you to check or verify the numbers. With this application, check:
- Tax with any country in the European Union in the database Vies
- Social Security number
- Bank account number IBAN
- Identity card number
- Passport number
- Plates
- Number REGON
- Number of PWZ medical profession
- The number of credit or debit card
- IMEI including checking if your phone is stolen or lost in the service www.skradzione.net.
Additional information provided by the program:
- IBAN - the name of the bank account maintained
- Tax - tax office name suitable number and check the VIES (VAT Information Exchange System) different EU VAT if the number is active for VAT in the Euro zone
- The possibility of checking the NIP numbers for all countries of the European Union VIES. Checking the number of European performed by adding the prefix of the country. For example, the number "IE 6388047V" to display the data from Google Ireland
- Social Security - date of birth and sex of the holder of the number
- REGISTRATION PLATES - county and district or city of origin with the possibility of viewing the map. In the case of boards of state institutions and diplomatic details of who they belong to
- IMEI - to check if the phone is lost or stolen
- The ability to quickly check your phone IMEI number by entering the code * # 06 #Note! Checking the IMEI number in the database "Skradzione.Net" does not give 100% assurance that checked the phone is not stolen.The program does not recognize municipalities and smaller towns based on license plate number as the current numbering only allows the recognition of provinces, cities, county and counties.For proper operation of the application requires an Internet connection without which it is impossible to check the numbers in the external databases (Vies, skradzione.net).Users report errors, please e-mail.


Polskie numery APK Version History


  • Polskie numery v.2.20 for Android 2.3.2+ Dec. 04, 2015
Show more

Download Polskie numery App for Free

Polskie numery

Minsoft
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Read only access to phone state.
  • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top