Yanosik dla Firm

Review:

Wierzymy, że prowadzenie firmy to nie tylko biznes, utrzymywanie kontroli i niskich kosztów, ale również budowanie relacji międzyludzkich, dbanie o pracowników i klientów. To troska zarówno o komfort pracy w zespole, jak i o szybki, sprawny serwis. Dlatego z Yanosik dla Firm wszyscy zyskują: Korzyści dla pracownika:• Bez reklam - Yanosik w wersji biznes pozbawiony jest reklam • Dojedziesz bezpiecznie do celu - nawigacja posiada stale aktualizowaną mapę Polski i Litwy • Oszcz

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Yanosik dla Firm description

0Wierzymy, e prowadzenie firmy to nie tylko biznes, utrzymywanie kontroli i niskich kosztw, ale rwnie budowanie relacji midzyludzkich, dbanie o pracownikw i klientw. To troska zarwno o komfort pracy w zespole, jak i o szybki, sprawny serwis. Dlatego z Yanosik dla Firm wszyscy zyskuj: Korzyci dla pracownika: Bez reklam - Yanosik w wersji biznes pozbawiony jest reklam
Dojedziesz bezpiecznie do celu - nawigacja posiada stale aktualizowan map Polski i Litwy

Oszczdzisz czas - technologia Smart Traffic dziaajca w oparciu o aktualne dane o nateniu ruchu poprowadzi Ci z ominiciem korkw
Zapomnisz o mandatach - Yanosik poinformuje o sytuacji na drodze m. in. fotoradarach, kontrolach i wypadkach,
Doczysz do najwikszej spoecznoci kierowcw w Polsce!
Korzyci dla przedsibiorcy: Wiesz, gdzie s Twoi pracownicy - aplikacja wywietla map z ich aktualn lokalizacj i biec tras,
Masz dostp do usugi wszdzie tam gdzie jest internet
Zdobywasz zaufanie pracownikw - aplikacja uatwi komunikacj w Twoim zespole i ograniczy liczb pocze telefonicznych do niezbdnego minimum
Usprawniasz dziaanie firmy - dziki GEOnotatkom pracownicy na bieco raportuj realizacj zada w okrelonej lokalizacji a Ty masz do nich dostp w czasie rzeczywistym
Utrzymujesz niskie koszty - nie musisz kupowa, ani instalowa dodatkowych urzdze do monitoringu
Firma szybko wdraa nowe rozwizanie - wystarczy zainstalowa aplikacj w telefonie, nie trzeba wiza si dugookresowymi umowami
Masz nowoczesn firm - posiadajc monitoring floty w przystpnej cenie zdobywasz przewag konkurencyjn i podnosisz wizerunek firmyAplikacja dla przedsibiorcw czca funkcjonalno monitoringu i nawigacji wraz ze stale udoskonalanym CRM. Dziki niej nawet kilkuosobowa firma moe monitorowa swoje pojazdy, sprawnie zarzdza zespoem w terenie i weryfikowa realizacj zada. Usuga Yanosik dla Firm jest rozwizaniem kompleksowym przynoszcym korzyci zarwno firmie jak i pracownikowi. Korzystajc z nowoczesnych technologii internetowych, stworzylimy mobiln e-usug, ktra czy CRM z GEOnotatkami, lokalizowaniem pojazdw oraz nawigacj omijajc korki. We believe that running a business is not just business, maintaining control and low cost, but also building relationships, caring for employees and customers. This concern both for the comfort of working in a team, and how fast, efficient service. Therefore Yanosik for companies all benefit from:Benefits for the employee: No ads - Yanosik business version is devoid of ads
You will arrive safely to your destination - navigate a constantly updated map of Polish and Lithuanian
Save time - technology Smart Traffic acting based on current traffic data guide you from bypassing traffic jams
forget about mandates - Yanosik inform about the situation on the road m. Al. speed camera, controls and cases
Will you join the largest community of drivers in Poland!
Benefits for entrepreneurs: Do you know where your employees - the application displays a map of their current location and the current route,
You have access to services wherever the internet
You gain the trust of employees - the application will facilitate the communication in your team and reduce the number of phone calls to a minimum
Streamline business operations - thanks to GEOnotatkom staff-to-date report the execution of tasks in a specific location and you have access to them in real time
You keep costs low - no need to buy or install additional equipment for monitoring
The company quickly implement a new solution - simply install the application on your phone, no need to involve long-term contracts
You are a modern company - having fleet monitoring at an affordable price gain competitive advantage and raise the company's imageApplication for entrepreneurs combining functionality and navigation monitoring with continuously upgraded CRM. Thanks to it, even a few people a company can monitor their vehicles, efficiently manage a team in the field and verify the implementation of tasks. Yanosik Service for Business is a complete solution that benefits both the company and the employee. Using the modern Internet technologies, we have developed a mobile e-service that combines CRM with GEOnotatkami, locating vehicles and navigation bypass traffic jams.Yanosik dla Firm APK Version History


 • Yanosik dla Firm v.1.0.7 for Android 4.0+ Mar. 01, 2016
 • Yanosik dla Firm v.1.0.6 for Android 2.3.2+ Oct. 30, 2015
 • Yanosik dla Firm v.1.0.5 for Android 2.3.2+ Sep. 14, 2015
Show more


Download Yanosik dla Firm App for Free

Yanosik dla Firm

Neptis SA
Android Permissions
 • access precise location.
 • access approximate location.
 • open network sockets.
 • access information about networks.
 • write to external storage.
 • read only access to phone state.
 • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • record audio.
 • access the camera device.
 • connect to paired bluetooth devices.
 • discover and pair bluetooth devices.
 • modify global audio settings.
 • broadcast sticky intents.
 • access extra location provider commands.
 • install a shortcut in Launcher.
 • read from external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top