This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Mój T-Mobile

Download Mój T-Mobile App - screenshot 1 Download Mój T-Mobile App - screenshot 2 Download Mój T-Mobile App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Mój T-Mobile

Mój T-Mobile

Mój T-Mobile

Mój T-Mobile

Mój T-Mobile

Mój T-Mobile

Description Comments Get help I'm the dev!

Mój T-Mobile description

0

Aplikacja do samoobsugi dla klientw T-Mobile i Heyah posiadajcych umowy o wiadczenie usug telekomunikacyjnych, uytkownikw T-Mobile na Kart oraz Heyah na kart.
Aplikacja Mj T-Mobile to nowa, znacznie ulepszona wersja aplikacji MiBOA dotychczas oferowanej klientom przez T-Mobile. Pobranie aplikacji Mj T-Mobile automatycznie zastpuje w urzdzeniu aplikacj MiBOA. Nie tracisz danych, zyskujesz nowe moliwoci.Dziki aplikacji Mj T-Mobile moesz midzy innymi:
- kontrolowa biece koszty,
- sprawdza wymagane patnoci i numer konta do przelewu (dla uytkownikw abonamentowych),
- przejrze list faktur,
- dodawa pakiety minut, SMS-w lub danych w Twojej taryfie,
- zarzdza usugami dodatkowymi,
- wczy roaming midzynarodowy i ustawi bezpieczny limit wydatkw za granic
- doadowa konto uytkownikowi numeru na kart
- sprawdzi, czy przysuguje Ci ju nowa oferta na przeduenie umowy
- zalogowa si na inny numer T-Mobile, ni ten, z ktrego korzystasz w swoim telefonie: wystarczy wpisa przepisa haso jednorazowe z SMS-a wysanego na numer, na ktrego konto chcesz si zalogowa, i klikn opcj Zapamitaj mnie, by mie w aplikacji stay dostp do danych innego numeruMoesz samodzielnie zarzdza kontem swojego numeru. Przekonaj si, jakie to proste i wygodne.
Korzystanie z aplikacji jest darmowe na terenie Polski. Aplikacja nie zuywa pakietw Internetu i nie generuje dodatkowych kosztw. Korzystanie za pomoc sieci operatora umoliwia autologowanie. Korzystanie za pomoc sieci WiFi wymaga rcznego zalogowania (podanie numeru telefonu i hasa jednorazowego z SMS-a).
Aplikacja Mj T-Mobile jest dostpna na wersji oprogramowania Android 4.0 i wyszej. Jeeli korzystasz ze starszej wersji oprogramowania, na Twoim urzdzeniu zostanie zainstalowana aplikacja w starszej wersji pod nazw MiBOA.
Czekamy na Twoje sugestie i pomysy pod adresem MobileApps@t-mobile.pl. Moesz rwnie uy funkcji Zgo uwagi w samej aplikacji.
---------------
Dlaczego aplikacja wymaga poszczeglnych uprawnie?
- Usugi patne: wywoywanie kodw USSD przy tworzonych w aplikacji skrtach
- Twoje wiadomoci: odbieranie i czytanie wiadomoci SMS z hasem jednorazowym przy logowaniu, powiadomienie o wykorzystaniu paczek danych
- Poczenia sieciowe: komunikacja z systemami T-Mobile
- Twoje informacje osobiste:
a) odczyt wydarze w kalendarzu: na yczenie uytkownika, zapisywanie przypomnienia patnoci o fakturze w kalendarzu
b) czytanie danych kontaktw: wygodne dodawanie wpisw z ksiki kontaktw do usug taszych pocze z wybranymi numerami
c) odczyt wraliwych danych dziennika: raportowanie technicznych bdw aplikacji The application of self-service for customers of T-Mobile and Heyah having a contract for the provision of telecommunications services, T-Mobile users on the Charter and Heyah card.
Applications My T-Mobile is a new, much improved version of the application scooters currently offered to customers by T-Mobile. Downloading My T-Mobile will automatically replaces the device application scooters. Do not lose your data, you gain new opportunities.With this application, My T-Mobile, you can, among other things:
- Control of running costs,
- Check the required payment and account number to transfer (user subscription)
- View a list of invoices,
- Add packages minutes, SMS or data in your tariff
- To manage additional services,
- Enable international roaming and set a safe limit spending abroad
- Top-up the user account number on the card
- Check whether you are entitled to have a new offer for a contract extension
- Log in to a number of T-Mobile than the one you are using on your phone: just enter rewrite the one-time password from SMS sent to the phone number on which account you want to log in, and click 'Remember me' to have application continuous access to data of another numberYou can independently manage your account number. Find out how easy and convenient.
Using the app is free on Polish territory. The application does not use the Internet packets and does not generate additional costs. Using as a network operator enables auto-login. Using a WiFi network using requires you to manually log (enter the phone number and one-time password from SMS).
Applications My T-Mobile is available for Android version 4.0 and higher. If you are using an older version of the software on your device will be installed in the older version of the application under the name of scooters.
We welcome your suggestions and ideas at MobileApps@t-mobile.pl. You can also use the "Report notes" in the application itself.
---------------
Why does the application require specific powers?
- Paid services: Call USSD codes with the created application shortcuts
- Your message: receiving and reading text messages with one-time password for logging, notification of the use of data packets
- Networking: communication systems T-Mobile
- Your personal information:
a) reading events calendar: at the user's request, saving reminders of payment of the invoice on the calendar
b) read contact data: a convenient add entries from the book contacts to services cheaper calls to selected numbers
c) read sensitive log data: technical reporting application errors


Mój T-Mobile APK Version History


 • Mój T-Mobile v.3.2.2 for Android 4.0.3+ Dec. 06, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.2.1 for Android 4.0.3+ Nov. 14, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.2.1 for Android 4.0.3+ Sep. 23, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.2.1 for Android 4.0.3+ Sep. 16, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.1.0 for Android 4.0.3+ Jul. 29, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.0.9 for Android 4.0.3+ Jul. 08, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.0.8 for Android 4.0.3+ Jun. 20, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.0.7 for Android 4.0.3+ Jun. 01, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.0.5 for Android 4.0.3+ May. 04, 2016
 • Mój T-Mobile v.3.0.4 for Android 4.0.3+ Mar. 04, 2016
Show more

Download Mój T-Mobile App for Free

Mój T-Mobile

T-Mobile Polska S.A.
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Read only access to phone state.
 • Read the user's contacts data.
 • Monitor incoming MMS messages.
 • Receive SMS messages.
 • Read SMS messages.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Collect component usage statistics
 • Access the camera device.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top