This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Nowa Poczta Interia

Download Nowa Poczta Interia App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Nowa Poczta Interia

Nowa Poczta Interia

Nowa Poczta Interia

Nowa Poczta Interia

Nowa Poczta Interia

Nowa Poczta Interia

Description Comments Get help I'm the dev!

Nowa Poczta Interia description

0

Nowa Poczta INTERIA jest darmow aplikacj do obsugi poczty elektronicznej.Dziaa szybko, jest bardzo intuicyjna i prosta w uyciu. Moesz doda w niej kade konto pocztowe, dziki czemu bdziesz mg wysya i odbiera maile z rnych kont w jednym miejscu.Nowa Poczta Interia umoliwia obsug:Gmail
ONET poczta
WP poczta
poczta O2
Yahoo
Apple
Microsoft Chcielimy aby obsuga wiadomoci e-mail na Twoim telefonie bya jak najlepsza. Nasza aplikacja pocztowa udostpnia pen funkcjonalno poczta Interia. Za bezpieczestwo i prywatno twoich maili odpowiadamy w peni, jako jedna z najwikszych firm internetowych w Polsce z wieloletnim dowiadczeniem w wiadczeniu usug pocztowych.Jeli podoba Ci si nasza aplikacja to bdziemy wdziczni za 5 gwiazdkow ocen.Co nas wyrnia:dostp do zacznikw bezporednio na licie maili
podgld zdj na licie wiadomoci nie musisz otwiera maila aby podejrze zdjcie
filtry uytkownika, w tym filtr od znajomych, dziki ktremu jednym klikniciem na licie maili zobaczysz wycznie maile od osb z ktrymi korespondujesz
moliwo dostosowania wygldu poczty poprzez dodanie wasnej tapety
(zarzdzanie z poziomu desktopa)
automatyczne odpowiadanie na maila z adresu, na ktry zosta przesany
unikalny system grupowania wiadomoci (wtkowanie wiadomoci) po wejciu do maila masz moliwo zapoznania z ca korespondencj na dany temat.
automatyczne filtry jednym klikniciem decydujesz, ktre maile maj by automatycznie przenoszone.Najwaniejsze funkcje:Nawigacja:prosta nawigacja umoliwiajca atwe poruszanie si po caej aplikacji
przejrzysta lista wiadomoci z podgldem zacznikw graficznych widocznych na pierwszy rzut oka
na licie maili widoczne oznaczenia typu zacznikw
intuicyjne pisanie wiadomoci z moliwoci dodawania wielu zacznikw za jednym razem (uzalenione od wersji Androida)
awatary na licie wiadomoci uatwiajce odnalezienie maili od konkretnego nadawcy
moliwo ustawienia wasnego awatar widocznego dla odbiorcw Twoich maili
filtry uytkownika, w tym midzy innymi filtr od znajomych, dziki ktremu jednym klikniciem w odebranych zobaczysz tylko maile od osb z ktrymi korespondujesz
rozbudowana lista maili
menu kontekstowe pojawiajce si wtedy kiedy go potrzebujesz (swipe na licie wiadomoci)Zdjcia:
moliwo wysyania plikw z innych aplikacji, galerii itp. z poziomu aplikacji
opcja prostego przegldania i pobieranie zdj zacznikw w Galerii
Uatwienia:rozbudowane, byskawiczne powiadomienia umoliwiajce szybk odpowied lub usunicie wiadomoci
szybkie oprnianie folderw spam i kosz
opcja cisza nocna, ktra wyciszy powiadomienia o nowych mailach podczas Twojego snu
zaawansowana wyszukiwarka
szybkie wylogowanie
operacje na wielu wiadomociach
i wiele, wiele innych.Aplikacja dziaa zarwno na tabletach, jak i na smartfonach. wietnie wyglda i dziaa na kadym urzdzeniu.
W razie jakichkolwiek problemw, prosimy o kontakt pod adresem pomoc@firma.interia.pl
Na wszystkie maile odpowiemy niezwocznie. New Mail INTERIA is a free application for e-mail.It works fast, it is very intuitive and easy to use. You can add it any e-mail account, so you can send and receive e-mails from different accounts in one place.New Mail Interia provides support for: Gmail
Onet mail
WP Mail
o2 email
Yahoo
Apple
MicrosoftWe wanted to support e-mail on your phone you the best. Our mail application provides the full functionality of mail Interia. For the safety and privacy of your e-mails respond fully, as one of the largest Internet companies in Poland with many years of experience in the provision of postal services.If you like our application we will be thankful for the 5 star rating.What makes us diffrent: Access to attachments directly on the list of e-mails
View images in the message list - no need to open an email to preview the image
user filters, including filter "from friends", so that with one click on the list of emails you'll see only e-mails from people you email
the ability to customize the appearance of e-mail by adding your own wallpaper
(Management from the desktop)
automatic reply to an email with the address, which was sent
unique system of grouping messages (messages threading) - after entering the e-mail you can read the entire correspondence on the subject.
automatic filters - one click decide which e-mails to be automatically transferred.Key Features:Navigation: simple navigation for easy navigation throughout the application
transparent list of messages with attachments preview image visible at a glance
the list of emails visible indication type attachments
intuitive texting with the ability to add multiple attachments at one time (depending on the version of Android)
avatars on the list of information to help you find emails from a particular sender
the ability to set your own avatar visible to recipients of your emails
user filters, including but not limited filter "from friends", so that with one click you'll see only the received e-mails from people you email
extensive list of e-mails
context menu that appears then when you need it (swipe message list)Photos:
the ability to send files from other applications, galleries etc. From the application
simple option to view and download photos - Attachment Gallery
Facilities: powerful, instant notifications for quick answers or delete messages
rapid emptying of trash and spam folder
option curfew, which will mute notifications of new emails during your sleep
Advanced search
Rapid logout
operations on multiple messages
and many others.The app works on both tablets and smartphones. It looks great and works on any device.
If you have any problems, please contact us at pomoc@firma.interia.pl
For all emails will reply promptly.


Nowa Poczta Interia APK Version History


 • Nowa Poczta Interia v.2.2.1 for Android 4.3+ Nov. 08, 2016
 • Nowa Poczta Interia v.2.1.8 for Android 4.3+ Oct. 13, 2016
 • Nowa Poczta Interia v.2.1.3 for Android 4.4+ Sep. 15, 2016
 • Nowa Poczta Interia v.2.1.2 for Android 4.4+ Sep. 06, 2016
 • Nowa Poczta Interia v.2.0.35 for Android 4.4+ Aug. 11, 2016
 • Nowa Poczta Interia v.2.0.34 for Android 4.4+ Aug. 05, 2016
 • Nowa Poczta Interia v.2.0.32 for Android 4.4+ Aug. 01, 2016
Show more

Download Nowa Poczta Interia App for Free

Nowa Poczta Interia

INTERIA.PL
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access to the vibrator.
 • Write to external storage.
 • Read from external storage.
 • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top