This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Angielski w 3 minuty

Download Angielski w 3 minuty App - screenshot 1 Download Angielski w 3 minuty App - screenshot 2 Download Angielski w 3 minuty App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Angielski w 3 minuty

Angielski w 3 minuty

Angielski w 3 minuty

Angielski w 3 minuty

Angielski w 3 minuty

Angielski w 3 minuty

Description Comments Get help I'm the dev!

Angielski w 3 minuty description

0

Naucz si angielskiego znacznie szybciej ni przy standardowych metodach!
Kada sesja nauki trwa tylko 3 minuty.
Dziki jedynej w swoim rodzaju metodzie wykorzystujcej pami dugotrwa nauczysz si jzyka angielskiego w krtkim czasie.
Niebawem opanujesz pynnie jzyk angielski.Nauka z t aplikacj:
Masz tylko 3 minuty czasu? Wspaniale!
Wcz Twoj aplikacj i przeznacz 3 minuty na nauk nowych sw i powtrk ju poznanego sownictwa.
Kadego dnia moesz pracowa nad dowoln iloci trzyminutowych sesji.
Ucz si, aby nigdy nie zapomnie!
Ta aplikacja wykorzystuje jedyn w swoim rodzaju metod dugoterminow.
Dziki niej uczysz si nowego sownictwa z rekordow szybkoci.
Poznane ju sowa powtarzasz w cile okrelonym rytmie, tak, aby na zawsze utrwaliy si w Twojej pamici dugotrwaej.Ucz si sownictwa wedug systemu:
Dziki tej aplikacji opanujesz ponad 5000 swek.
Wszystkie sowa czytane s przez lektorw w ich ojczystym jzyku.
Kade sowo moesz przeczyta, odsucha i powtrzy.
Nauka za pomoc obrazw: Wikszo swek opatrzona jest pasujcym zdjciem. To w znacznym stopniu uatwia nauk!Opanuj krok po kroku rne poziomy nauki i to tylko dziki jednej aplikacji!
Poziom A1+A2: Sownictwo podstawowe/ Pocztkujcy
Poziom B1+B2: Sownictwo zaawansowane / Zaawansowany
Poziom C1+C2: Sownictwo specjalistyczne / Ekspert
Posiadasz ju podstawy jzyka?
Aplikacja oferuje Ci test klasyfikujcy.
Trwa on 2 minuty.
Nastpnie program zaczyna lekcj od miejsca dostosowanego do Twojego poziomu nauki.Zasady dziaania metody dugoterminowej:
Uczysz si nowego sowa.
Teraz nasza aplikacja pomaga Ci zapamita je w Twojej pamici dugotrwaej:
Nastpnego dnia aplikacja pyta o wczoraj nauczone sowo.
Po dwch dniach zostaniesz zapytany o nie ponownie.
Po czterech dniach musisz przetumaczy dane sowo kolejny raz.
Ponownie wraca zapytanie o to sowo po siedmiu dniach.
Po upywie czternastu dni program powraca do tego sowa po raz ostatni.
Jeli za kadym razem przetumaczysz sowo prawidowo, oznacza to, e zostao ono utrwalone w pamici dugotrwaej i z duym prawdopodobiestwem zostanie w niej na dugi czas.
Sowo, ktre w trakcie procesu powtarzania zostanie niepoprawnie przetumaczone wraca znw na pocztek caego procesu powtrek.
Ta metoda opiera si na najnowszych wynikach bada dotyczcych nauki sownictwa.
Dokadniej ju nie mona!Zalety nauki jzyka angielskiego z aplikacj 3-Min-Kursy jzykowe: Zrobisz karier!
Rosn Twoje szanse w zawodzie, gdy od tej pory pynnie porozumiewasz si po angielsku.
Posiadasz najlepsze warunki, aby rozpocz prac w Wielkiej Brytanii. Poznasz ciekawych ludzi!
Kady nowo poznany jzyk otwiera Ci drzwi do nowych moliwoci. Kto wie, moe mio Twojego ycia mwi wanie po angielsku?
yjesz w dwujzycznym zwizku? Twj partner bdzie z Ciebie dumny, jeli polepszysz Twj angielski! Kada podr stanie si jedynym w swoim rodzaju przeyciem!
Jeli opanujesz jzyk angielski, kade odwiedziny w Wielkiej Brytanii stan si niesamowitym przeyciem:
Poznasz lepiej zwiedzany kraj i jego mieszkacw.
Bez problemw odnajdziesz si w kadej sytuacji i poprosisz o informacj lub pomoc. Wykorzystasz lepiej Twj wolny czas!
Moesz oglda filmy po angielsku!
Co za przyjemno przeczyta ksik w nowo poznanym jzyku! Trenujesz Twoj pami!
Badania naukowe wykazay, e lepsze wyksztacenie wpywa na jako i dugo ycia.
Udowodniono, e nauka jzykw obcych jest pomocna w zapobieganiu demencji i chorobie Alzheimera.Zaufaj naszej sprawdzonej ju metodzie:
Z nami uczy si obcego jzyka ju ponad 540 000 klientw! Learn English much faster than conventional methods!
Each learning session takes only 3 minutes.
Thanks to a unique method of using long-term memory will learn English in a short time.
Soon mastered the English language fluently.Learning from this application:
You have only 3 minutes of time? Great!
Turn on your application and pick 3 minutes for learning new words and repetition of already-understood vocabulary.
Every day, you can work on any number of three-minute session.
Learn to never forget!
This app uses a unique method for the long-term.
Thanks to it you learn new vocabulary at record speed.
Already learned the words repeat in a specific rhythm, so that forever perpetuated in your long-term memory.Learn the vocabulary of the system:
With this app you can master more than 5,000 words.
All the words are read by teachers in their native language.
Every word you read, listen and repeat.
Learning through images: Most vocabulary is accompanied by a matching picture. This greatly facilitates learning!Master the step-by-step different levels of learning and it is only thanks to one application!
Level A1 + A2: Vocabulary Basic / Beginner
Level B1 + B2: Advanced Vocabulary / Advanced
Level C1 + C2: Vocabulary Specialist / Expert
You already have a basic knowledge?
The application offers you a grading test.
It lasts 2 minutes.
The program then begins a lesson from space tailored to your skill level.Operating Principles of long-term methods:
You learn a new word.
Now, our app helps you remember them in your long-term memory:
The next day, the application asks for yesterday learned the word.
After two days you will be asked for it again.
After four days you have to translate the word again.
Re-back request that word after seven days.
After fourteen days, the program returns to the word for the last time.
If each time a translation of the word correctly, it means that it has been established in long-term memory and is likely to be there for a long time.
The word that in the process of repeating will be incorrectly translated back again to the beginning of the whole process repeats.
This method is based on the latest research on vocabulary learning.
More specifically, can no longer be!The advantages of learning English with the application of 3-Min-language courses: You do career!
Grow your chances in the job, because from now on you communicate fluently in English.
Do you have the best conditions to start work in the UK. You will meet interesting people!
Each newly understood language opens you the door to new opportunities. Who knows, maybe the love of your life just speaks English?
You live in a bilingual relationship? Your partner will be proud of you if you will improve your English! Every journey becomes a unique experience!
If you can master the English language, each visit to the UK will be an amazing experience:
You will learn the better you are visiting the country and its people.
No problems find yourself in any situation and ask for information or assistance. Use more of your free time!
You can watch movies in English!
What a pleasure to read a book in the newly-known language! Exercise your mind!
Research has shown that better education affects the quality and length of life.
It has been proven that learning a foreign language is helpful in preventing dementia and Alzheimer's disease.Trust our tried and tested method:
With us learn a foreign language has more than 540 000 customers!


Rating Distribution


4.3
(29)
5
4
3
2
1

Download Angielski w 3 minuty App for Free

Angielski w 3 minuty

3-MIN-SOFTWARE
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Modify global audio settings.
  • Record audio.
  • Modify global audio settings.
  • Write to external storage.
  • Read only access to phone state.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top