This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Ratownik KPP

Download Ratownik KPP App - screenshot 1 Download Ratownik KPP App - screenshot 2 Download Ratownik KPP App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Ratownik KPP

Ratownik KPP

Ratownik KPP

Ratownik KPP

Ratownik KPP

Ratownik KPP

Description Comments Get help I'm the dev!

Ratownik KPP description

0

Jeste Ratownikiem? Przygotowujesz si do egzaminu na Ratownika w ramach Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy? Jeli chcesz by zawsze gotowy do niesienia pomocy, nie moesz zapomnie o staym aktualizowaniu swojej wiedzy i cigym podnoszeniu kwalifikacji.
Dobra wiedza zawsze pod rkIdealnym rozwizaniem dziki ktremu bdziesz zawsze na bieco jest nowoczesna aplikacja mobilna, Ratownik KPP to aplikacja mobilna, w ktrej w przystpny sposb opisano a 22 najwaniejsze procedury ratownicze stosowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Ganiczym oraz procedury segregacji poszkodowanych w wypadkach masowych (Triage). Szybki dostp do procedur, w formie przejrzystych schematw, bd krok po kroku, zapewnia stay dostp do wiedzy niezbdnej kademu Ratownikowi, w wybranej przez niego formie, a opcje dodatkowe, takie jak metronom wyznaczajcy prawidowe tempo prowadzenia RKO, pomog ci zarwno w nauce udzielania pomocy jak i w warunkach rzeczywistej akcji ratowniczej.Jeli przygotowujesz si do egzaminu na Ratownika przydatn dla ciebie funkcj bdzie modu Testy, dziki ktremu korzystajc z dwch trybw (Nauka lub Egzamin) bdziesz mg przyswoi, a nastpnie sprawdzi wiedz niezbdn do zdania egzaminu teoretycznego prowadzonego w ramach Kursu kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.W opcjach dodatkowych znajdziesz te przydatny na co dzie lokalizator umoliwiajcy natychmiastowe okrelenie i wysanie informacji sms o wasnym pooeniu, a take przycisk szybkiego wybierania numeru alarmowego, niezbdny w przypadku koniecznoci wezwania pomocy.Pomoc dla straakw i ratownikwAplikacja jest idealnym wsparciem dla osb przygotowujcych si do egzaminu w ramach Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Treci zawarte w aplikacji pochodz z zatwierdzonych przez Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej wytycznych. Za poprawno danych zawartych w aplikacji odpowiadaj najwyszej klasy instruktorzy i eksperci z firmy Ochrona Pracy Sp. z o. o., organizatora certyfikowanych kursw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w poudniowej Polsce. You Lifeguard? Preparing for the exam for the Rescue Course as part of Qualified First Aid? If you want to be always ready to assist, you can not forget about the constant updating of their knowledge and continuous skills upgrading.
Good knowledge always at handThe ideal solution so that you'll always be up to date is a modern mobile application Lifeguard KPP is a mobile application, which is described in an accessible way until 22 major rescue procedures used in the National Rescue and Firefighting procedures and segregation of the victims of mass accidents (Triage). Quick access to procedures, in the form of clear diagrams, or "step by step", provides instant access to the knowledge needed every paramedic in his choice form, and additional options, such as a metronome defining the proper pace of CPR, will help you both learn aid and in terms of actual rescue.If you are preparing for the exam at the Rescue useful for you will be a function of module tests, so that using the two modes (Science or examination) will be able to absorb, and then check the knowledge necessary to pass the theory test carried out under the qualified First Aid Course.The additional options will also find useful every day locator enables immediate determination and sending SMS information about their own position, and the speed-dial the emergency number, necessary for emergency calls.Help for firefighters and rescuersThe application is perfect support for those preparing for the exam within the course Qualified First Aid. The contents of the applications come from approved by the Chief Commander of the State Fire Service guidelines. For the correctness of the data contained in the application correspond to the first-class instructors and experts from the company Protection Labor Sp. z o. o., the organizer of certified courses Qualified First Aid in southern Poland.


Rating Distribution


4.8
(6)
5
4
3
2
1

Download Ratownik KPP App for Free

Ratownik KPP

Ochrona Pracy Sp. z o. o.
Android Permissions
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call.
  • Read only access to phone state.
  • Access information about networks.
  • Open network sockets.
  • Access approximate location.
  • Access precise location.
  • Send SMS messages.
  • Read from external storage.
  • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top