This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Rozmówki Polsko-Angielskie

Download Rozmówki Polsko-Angielskie App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Rozmówki Polsko-Angielskie

Rozmówki Polsko-Angielskie

Rozmówki Polsko-Angielskie

Rozmówki Polsko-Angielskie

Rozmówki Polsko-Angielskie

Rozmówki Polsko-Angielskie

Description Comments Get help I'm the dev!

Rozmówki Polsko-Angielskie description

0

Bezpatne praktyczne Rozmwki Polsko-Angielskie na smartfon i tablet od http://www.mojerozmowki.pl To take nauka angielskiego na telefon za darmo!Rozmwki Angielskie pogrupowane s wedug tematyki - wybierz dowoln kategori lub skorzystaj z wyszukiwarki i znajd szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Aplikacja mobilna zawiera przydatne dialogi, frazy, zwroty, wyraenia, idiomy i sowa uywane na co dzie w jzyku angielskim. Apka na urzdzenie mobilne wywietla swka angielskie i polskie znaczenie. Moesz wykorzysta rozmwki jako sownik angielski, podrcznik do nauki jzyka angielskiego lub po prostu pomocny program do uycia w podry biznesowej lub w ramach wyjazdu na wakacje.Rozmwki Angielskie zawieraj takie tematy jak:
- podstawowe zwroty i swka angielskie
- idiomy angielskie
- powitania, small talk, rozmowy ze znajomymi, rodzina
- praca i kariera, zawody, poszukiwanie pracy i rozmowa rekrutacyjna
- niezbdnik jzyka angielskiego (liczby, czas, pastwa, pytania o godzin...)
- angielskie pytania o drog, transport
- pytania o osoby, przedmioty, wydarzenia i atrakcje turystyczne po angielsku
- restauracja, bar: zamawianie posikw, napojw, deserw
- rezerwacje i transport: noclegi, hotele, loty, prom
- wakacje i podre, zwiedzanie, komunikacja miejska
- czas wolny, rozrywka
- sport
- pienidze, zakupy, usugi
- lekarz, przychodnia, choroby
...oraz wiele innych! Wci dodajemy nowe tematy i czekamy na Twoje propozycje!Rozmwki Polsko-Angielskie po pobraniu i przy uywaniu za granic nie wymagaj poczenia z Internetem, dlatego nie musisz ponosi adnych opat za roaming za granic. Aplikacja zajmuje mao miejsca w pamici smartfona lub tableta, wic cignij nasz program do angielskiego i uyj, gdy przyjdzie potrzeba. Zobaczysz, e si przyda!Jeeli masz propozycje tematw, ktre mogyby wzbogaci rozmwki angielskie, przelij do nas maila. Moesz te sugerowa zwroty i sowa do dodania. Rozwijajmy t aplikacj mobiln razem! Tworzymy kursy jzykowe do angielskiego, aby pomaga nam komunikowa si za granic, atwiej zwiedza wiat podczas podry i wydajniej pracowa.Polecamy Wam take nasz mobilny kurs do nauki angielskiego na telefon o nazwie "Ucz si jzyka Angielskiego" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.english Free hands- Phrasebook Polish-English in the smartphone and tablet from http://www.mojerozmowki.pl It also learning English on the phone for free! Phrasebook English are grouped according to themes - select any category or use the search engines and quickly find the needed phrase or word. The mobile application provides useful dialogues, phrases, phrases, expressions, idioms and words used every day in English. Apka to the mobile device displays the English and Polish word meaning. You can use the phrase as the English dictionary, a manual to learn English or just a helpful program to use on a business trip or as part of going on holiday.English phrasebook include topics such as:
- Basic English words and phrases
- English idioms
- Greetings, small talk, chat with friends, family
- Work and career, occupations, job search and interview recruitment
- Must English (numbers, time, country, questions about an hour ...)
- English asking for directions, transportation
- Questions about people, objects, events and attractions in English
- Restaurant, bar: ordering meals, beverages, desserts
- Reservations and transportation: accommodations, hotels, flights, ferry
- Holidays and travel, sightseeing, public transport
- Leisure, entertainment
- sport
- Money, shopping, services
- A doctor, clinic, disease
... and much more! Constantly adding new topics and look forward to your suggestions!Polish-English Phrasebook after downloading and when used abroad does not require an Internet connection, so you do not have to pay any roaming charges abroad. The application occupies little space in the memory of your smartphone or tablet, so download our program for English and use, when it's needed. You will see that come in handy!If you have suggestions of topics that could enrich the English phrase book, please send us an email. You can also suggest phrases and words to add. We spread this mobile app together! We create for English language courses to help us communicate abroad, easier to see the world while traveling and work more efficiently.We recommend you also our mobile course to learn English on the phone called "Learn English" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.english


Rozmówki Polsko-Angielskie APK Version History


  • Rozmówki Polsko-Angielskie v.3.2 for Android 2.3.4+ Jul. 11, 2016
  • Rozmówki Polsko-Angielskie v.3.1 for Android 2.3.4+ Jul. 08, 2016
  • Rozmówki Polsko-Angielskie v.3.0 for Android 2.3.4+ May. 13, 2016
  • Rozmówki Polsko-Angielskie v.2.9 for Android 2.3.4+ Aug. 05, 2015
Show more

Download Rozmówki Polsko-Angielskie App for Free

Rozmówki Polsko-Angielskie

Tweeba
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top