Rozmówki Polsko-Niemieckie

Review:

Nauka niemieckiego na telefon i praktyczne rozmówki polsko-niemieckie na smartfon i tablet od http://www.mojerozmowki.pl Rozmówki Niemieckie zawierają przydatne dialogi, frazy, zwroty, wyrażenia i słowa używane na co dzień w języku niemieckim. Rozmówki niemieckie pogrupowane są według tematyki - wybierz dowolną kategorię lub skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Apka na urządzenie mobilne wyświetla niemieckie i polskie znaczenie. Możesz wykorzyst

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
Video Comments Get help FAQ

Rozmówki Polsko-Niemieckie description

0Nauka niemieckiego na telefon i praktyczne rozmwki polsko-niemieckie na smartfon i tablet od http://www.mojerozmowki.pl
Rozmwki Niemieckie zawieraj przydatne dialogi, frazy, zwroty, wyraenia i sowa uywane na co dzie w jzyku niemieckim. Rozmwki niemieckie pogrupowane s wedug tematyki - wybierz dowoln kategori lub skorzystaj z wyszukiwarki i znajd szybko potrzebne zdanie lub wyraz. Apka na urzdzenie mobilne wywietla niemieckie i polskie znaczenie. Moesz wykorzysta rozmwki jako sownik niemiecki, podrcznik do nauki jzyka niemieckiego lub po prostu pomocny program do uycia w podry biznesowej lub w ramach wyjazdu na wakacje.Rozmwki Niemieckie zawieraj takie tematy jak:

- podstawowe zwroty i swka niemieckie
- powitania, small talk, rozmowy ze znajomymi, rodzina
- praca i kariera, zawody, poszukiwanie pracy i rozmowa rekrutacyjna
- niezbdnik jzyka niemieckiego (liczby, czas, pastwa, pytania o godzin...)
- niemieckie pytania o drog, transport
- pytania o osoby, przedmioty, wydarzenia i atrakcje turystyczne po niemiecku
- restauracja, bar: zamawianie posikw, napojw, deserw
- rezerwacje i transport: noclegi, hotele, loty, prom
- wakacje i podre, zwiedzanie, komunikacja miejska
- czas wolny, rozrywka
- sport
- pienidze, zakupy, usugi
- lekarz, przychodnia, choroby
...oraz wiele innych! Wci dodajemy nowe tematy i czekamy na Twoje propozycje!Rozmwki Polsko-Niemieckie po pobraniu i przy uywaniu za granic nie wymagaj poczenia z Internetem, dlatego nie musisz ponosi adnych opat za roaming za granic. Aplikacja zajmuje mao miejsca w pamici smartfona lub tableta, wic cignij nasz program do niemieckiego i uyj, gdy przyjdzie potrzeba. Zobaczysz, e si przyda!Jeeli masz propozycje tematw, ktre mogyby wzbogaci rozmwki niemieckie, przelij do nas maila. Moesz te sugerowa zwroty i sowa do dodania. Rozwijajmy t aplikacj mobiln razem! Tworzymy apki, aby pomaga nam komunikowa si za granic, atwiej zwiedza wiat podczas podry i wydajniej pracowa.Polecamy Wam take nasz mobilny kurs do nauki niemieckiego na telefon o nazwie "Ucz si jzyka Niemieckiego" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.german Learning German on the phone and practical phrasebook Polish-German smartphone and tablet from http://www.mojerozmowki.pl
German Phrasebook contain useful dialogues, phrases, phrases, expressions and words used every day in the German language. German phrase book are grouped according to themes - select any category or use the search engines and quickly find the needed phrase or word. Apka to the mobile device displays German and Polish importance. You can use the phrase as a German dictionary, textbook to learn German or simply help program for use on a business trip or as part of going on holiday.German Phrasebook include topics such as:
- Basic German words and phrases
- Greetings, small talk, chat with friends, family
- Work and career, occupations, job search and interview recruitment
- Must German (number, time, country, questions about an hour ...)
- German asking for directions, transportation
- Questions about people, objects, events and attractions in German
- Restaurant, bar: ordering meals, beverages, desserts
- Reservations and transportation: accommodations, hotels, flights, ferry
- Holidays and travel, sightseeing, public transport
- Leisure, entertainment
- sport
- Money, shopping, services
- A doctor, clinic, disease
... and much more! Constantly adding new topics and look forward to your suggestions!Polish-German Phrasebook after downloading and when used abroad does not require an Internet connection, so you do not have to pay any roaming charges abroad. The application occupies little space in the memory of your smartphone or tablet, so download our program to the German and use, when it's needed. You will see that come in handy!If you have suggestions of topics that could enrich the German phrase book, please send us an email. You can also suggest phrases and words to add. We spread this mobile app together! We create a mousetrap to help us communicate abroad, easier to see the world while traveling and work more efficiently.We recommend you also our mobile course to learn German on the phone called "Learn the language of the German" https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tweeba.mobile.learning.germanRozmówki Polsko-Niemieckie APK Version History


  • Rozmówki Polsko-Niemieckie v.2.5 for Android 2.3.4+ Jul. 11, 2016
  • Rozmówki Polsko-Niemieckie v.2.4 for Android 2.3.4+ Jul. 07, 2016
  • Rozmówki Polsko-Niemieckie v.2.3 for Android 2.3.4+ Jul. 31, 2015
Show more


Download Rozmówki Polsko-Niemieckie App for Free

Rozmówki Polsko-Niemieckie

Tweeba
Android Permissions
  • open network sockets.
  • access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top