This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Alior Giełda

Download Alior Giełda App - screenshot 1 Download Alior Giełda App - screenshot 2 Download Alior Giełda App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Alior Giełda

Alior Giełda

Alior Giełda

Alior Giełda

Alior Giełda

Alior Giełda

Description Comments Get help I'm the dev!

Alior Giełda description

0

Aplikacja Alior Gieda, to darmowa aplikacja, ktra umoliwia inwestowanie na rynku GPW za porednictwem rachunku brokerskiego w Biurze Maklerskim Alior Banku o dowolnej porze, z dowolnego miejsca na wiecie.Aplikacja mobilna umoliwia kompleksowe zarzdzanie inwestycjami giedowymi. Aplikacja pozwala na wygodne skadanie zlece, ich modyfikacj i anulowanie, biec weryfikacj stanu rachunku oraz zlece biecych. Dodatkowo daje take moliwo obserwowania notowa, podgld wykresw oraz statystyki rynkw, a take monitorowanie rynku poprzez indywidualnie skonfigurowane powiadomienia push.Alior Gieda to przejrzysta i intuicyjna aplikacja oferujca:
atwy dostp do wszystkich rachunkw maklerskich,
biecy wgld do stanu rachunku finansowego i papierw wartociowych,
wygodn rejestracje zlece na GPW,
podgld zlece biecych oraz zrealizowanych transakcji,
modyfikacje i anulowanie zlece,
szybki dostp do notowa w czasie rzeczywistym,
penoekranow prezentacj wykresw wraz z analiz techniczn (MACD, RSI, rednie kroczce),
moliwo ustawienia powiadomie push na telefonie, takich jak:
oalert cenowy (powiadomienie o przekroczeniu zadanej ceny instrumentu),
okomunikat o realizacji zlecenia,
odepesze PAP (powiadomienie o pojawieniu si depeszy dla wybranego instrumentu lub grupy instrumentw),
dostp do statystki rynkw: 10 spek wzrostowych, spadkowych oraz o najwikszym obrocie,
dostp do biecych analiz rynkowych naszych maklerw poprzez serwis Twitter.Aby korzysta z aplikacji wystarczy posiada rachunek brokerski w Alior Banku (https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rachunki/rachunek-brokerski.html).Aktywacja aplikacji jest bardzo prosta: odbywa si ona po zalogowaniu do Systemu Bankowoci Internetowej w zakadce Ustawienia/ Brokerska Aplikacja Mobilna.
Logowanie do aplikacji odbywa si za pomoc numeru Klienta oraz hasa maskowanego, dziki czemu Twoje rodki s bezpieczne. The application Alior Stock Exchange, is a free application that allows you to invest on the WSE through a brokerage account at the Brokerage Alior Bank at any time, from anywhere in the world.The mobile application provides comprehensive management of stock market investments. The application allows you to conveniently place orders, their modification and cancellation, the current account balance and verification of current orders. In addition also it gives the opportunity to observe quotes, view charts and statistics markets, as well as monitoring the market through individually customized push notifications.Alior Exchange is transparent and intuitive application that offers:
- Easy access to all brokerage accounts,
- Insight into the current state of the financial account and securities;
- Convenient registration of orders on the WSE
- View current orders and executed transactions,
- Modification and cancellation of orders,
- Quick access to real-time quotes,
- Full-screen presentation charts with technical analysis (MACD, RSI, moving averages)
- The ability to set push notifications on your phone, such as:
on alert Range (notification threshold is reached instrument price)
a communication on the implementation of the order,
of messages (PAP notification message appears for the selected instrument or group of instruments)
- Access to markets statistics: 10 growth companies, probate, and with the highest turnover,
- Access to current market analysis of our brokers by service Twitter.To use the application you need is a broker account at Alior Bank (https://www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie/rachunki/rachunek-brokerski.html).Activating the application is very simple: it takes place after logging into Internet Banking System in Settings / Brokerage Application Mobile.
Log in to the application is done using the client's number and password masked, so that your funds are safe.


Download Alior Giełda App for Free

Alior Giełda

Alior Bank S.A.
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • List of accounts in the Accounts Service.
  • Access to the vibrator.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top