This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

BPS Mobilnie

Download BPS Mobilnie App - screenshot 1 Download BPS Mobilnie App - screenshot 2 Download BPS Mobilnie App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

BPS Mobilnie

BPS Mobilnie

BPS Mobilnie

BPS Mobilnie

BPS Mobilnie

Description Comments Get help I'm the dev!

BPS Mobilnie description

0

1.Czym jest bankowo mobilna e25?Aplikacja e25 bankowo mobilna to wygodny, nowoczesny, a jednoczenie bezpieczny sposb na zarzdzanie Twoimi produktami bankowymi ze smartfona lub tabletu.2.Gwne funkcjonalnociPozycje w menu odpowiadaj nastpujcym funkcjonalnociom:1.Sekcja Moje finanseLista produktw pokazuje wszystkie dostpne dla danego kontekstu rachunki, lokaty, kredyty i karty kredytowe.
Operacje bankowe pozycja ta pozwala na szybkie przejcie do listy z wikszoci moliwych do wykonania operacji.
Historia po wybraniu tej opcji masz moliwo obejrze histori transakcji na rachunkach i kartach kredytowych.
Operacje niezaksigowane tutaj moesz odnale operacje oczekujce na zrealizowanie, operacje z rnych powodw odrzucone, a take zlecenia stae.
Operacje do zatwierdzenia pokazuje operacje zapisane, ale nie zatwierdzone i nie wysane do realizacji, tutaj moe potwierdzi przelew, jeeli jeste opiekunem nieletniego, lub kontrolujesz wydatki swojej firmy.
Twoi odbiorcy przekierowuje do listy odbiorcw znajduj si na niej zarwno odbiorcy z bankowoci internetowej, jak i mobilnej.2.Sekcja Ustawienia
Profil klienta po przejciu do tego ekranu moesz zmieni niektre swoje dane.
Zmiana PIN pozwala na zmian aktualnego PIN.3.Sekcja Informacje
Placwki i bankomaty uruchamia wyszukiwark placwek i bankomatw wraz z map.
Kontakt wywietla dane kontaktowe Banku BPS, z tego ekranu mona take wywoa poczenie z Bankiem (dla urzdze z kart SIM).
Wyjcie z aplikacji zamyka aplikacj, opcja ta jest dostpna tylko dla aplikacji dla systemu Android.
Menu dostpne jest take dla niezalogowanego uytkownika (przed podaniem PIN). W takim wypadku masz moliwo przejcia do wyszukiwarki placwek i bankomatw, strony z danymi kontaktowymi Banku BPS oraz oczywicie do ekranu logowania.3.BezpieczestwoAplikacja bankowo mobilna e25 zostaa zabezpieczona na kilka sposb, a wrd nich:
szyfrowane poczenie z Bankiem,
4-cyfrowy kod PIN sucy do kadorazowego logowania si do aplikacji. 1. What is mobile banking e25?The "e25 mobile banking" is a comfortable, modern, yet secure way to manage your banking products from your smartphone or tablet.2. Main functionalityThe menu items correspond to the following functionalities:1. Section My finances Product List - shows all available for a given context bills, deposits, loans and credit cards.
Banking - this item allows you to quickly move to the list with most possible to perform the operation.
History - after selecting this option, you can see the history of transactions on the accounts and credit cards.
Operations wrongly not - here you can find operations pending completion operations for various reasons refused, and - standing orders.
Operations for approval - shows the operation saved, but not approved and sent to the realization here can confirm the transfer, if you are a guardian of a minor, or control the expenses of your company.
Your audience - redirects to the list of recipients - are both on the recipient's online banking and mobile.2. Section Settings
Customer Profile - when you go to this screen, you can change some of its data.
Change PIN - allows you to change your current PIN.3. Information section
offices and ATMs - launches search engine outlets and ATMs along with the map.
Contact - displays the contact details of the Bank BPS, this screen can also call up the connection with the Bank (for devices with SIM card).
Exiting the application - closes the application, this option is only available for the Android applications.
The menu is also available for default user (pre-PIN). In this case, you can change to a search engine outlets and ATMs, the parties of the contact data of Bank BPS and of course to the login screen.3. SecurityE25 mobile banking application has been secured on several ways, among them:
encrypted connection with the Bank,
4-digit PIN used to every time you log on to the application.


Download BPS Mobilnie App for Free

BPS Mobilnie

Bank BPS
Android Permissions
  • Access approximate location.
  • Access precise location.
  • Access information about networks.
  • Initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call.
  • Open network sockets.
  • Read the user's contacts data.
  • Read only access to phone state.
  • Write to external storage.
  • Read the low-level system log files.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top