This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

e-pity 2015 - pity roczne

Download e-pity 2015 - pity roczne App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

e-pity 2015 - pity roczne

e-pity 2015 - pity roczne

e-pity 2015 - pity roczne

e-pity 2015 - pity roczne

e-pity 2015 - pity roczne

e-pity 2015 - pity roczne

Description Comments Get help I'm the dev!

e-pity 2015 - pity roczne description

0

e-pity 2015 to darmowy program do wypeniania deklaracji podatkowych PIT. Aplikacja umoliwia wypenienie PIT-a w wygodnym kreatorze, ktry prowadzi podatnika za rk, a dla osb bardziej zaawansowanych w formie aktywnych deklaracji. Wypenionego PIT-a mona wysa do systemu e-deklaracje.gov.pl lub wydrukowa.
Program posiada otwart list OPP i umoliwia przekazanie 1% podatku dowolnej organizacji.
Aplikacja automatycznie weryfikuje poprawno kwot i pilnuje limitw odlicze. W przypadku wysyki elektronicznej Urzdowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) mona odebra na adres e-mail lub z poziomu aplikacji.
W programie e-pity mona wypeni deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT/B, D, 2K, O, UZ, Z, ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, NIP-7, ZAP-3 (dawniej NIP-3). Wszystkie deklaracje s aktualne na dzie 1.01.2016 r.
Aplikacja jest darmowa i nie posiada limitu wypenionych deklaracji PIT.
Wprowadzane dane s w peni bezpieczne i pozostaj na urzdzeniu uytkownika.
e-pity to pierwsza polska aplikacja do wypeniania PIT-w na urzdzenia mobilne z systemem Android. Program jest dostpny take w wersji na iPad oraz w wersji instalacyjnej na platformy Windows, Mac i Linux. Aplikacja jest take dostpna w wersji online. Dodatkowe informacje na www.e-pity.pl
Kontakt: e-file sp. z o.o. | ul. Jezioraska 12, (60-461) Pozna
telefon serwisowy (aplikacja): 0048 61 307 17 77 (08:00 - 16:00)
telefon awaryjny: 0048 883 784 626 (16:00 - 20:00)
e-mail serwisowy: serwis@e-file.pl
e-mail: biuro@e-file.pl | www.e-file.ple-pity 2015 to:
wszystkie aktualne formularze PIT do rozliczenia podatku dochodowego za 2015 r;.
bezpieczne wypenianie i e-wysyka PIT-w do programu e-Deklaracje.gov.pl lub wydruk;
Twj PIT w 5 minut;
kreator lub aktywne deklaracje wybierz, co dla Ciebie wygodniejsze;
automatyczny weryfikator czuwa nad poprawnoci Twojego PIT-a;
bez limitu podatnikw oraz iloci deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-36L;
Twj 1% dla dowolnej Organizacji Poytku Publicznego w uproszczonym formularzu OPP wybierasz z listy lub wpisujesz wasn fundacj lub stowarzyszenie; e-pity 2015 is a free program to fill tax returns PIT. The application lets you fill PIT-and in a convenient wizard that guides the taxpayer "by the hand" and for those who are more advanced in the form of active declaration. PIT-filled and can be sent to the system e-deklaracje.gov.pl or print.
The program has an exhaustive list of OPP and allows the transfer of 1% of tax of any organization.
The application automatically verifies the amounts and guards the limits deductions. In the case of shipping electronic Official Receipt Confirmation (UPO) you can receive an e-mail or from the application.
In an e-pity can fill declarations: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT / B, D, 2K, O, UZ, Z, ZG, PIT -28 / A, T-28 / B, NIP-7, ZAP-3 (formerly NIP-3). All statements are current as of 01.01.2016 r.
The app is free and does not limit the declarations on PIT.
Entered data is fully secure and remain on the user's device.
e-pity is the first Polish application to fill PIT on mobile devices running Android. The program is also available in a version for the iPad and install version for Windows, Mac and Linux. The application is also available in the online version.Additional information www.e-pity.pl
Contact: e-file sp. O.o. | ul. Jezioraska 12, (60-461) Poznan
telephone service (application): 0048 61 307 17 77 (8:00 - 16:00)
Emergency phone: 0048 883 784 626 (16:00 - 20:00)
e-mail service: serwis@e-file.pl
e-mail: biuro@e-file.pl | www.e-file.plE-2015 is drunk:
All current forms PIT to the settlement of income tax for 2015 ;.
Safe filling and shipping e-PIT program e-Deklaracje.gov.pl or print;
Your PIT in 5 minutes;
Wizard or active declarations - choose what you're most comfortable;
automatic verifier ensures the correctness of your PIT-a;
no limit on the amount of the taxpayer and the declaration of PIT-37, PIT-36 and PIT-36L;
Your 1% for any public benefit organization - in simplified form OPP you select from the list or enter your own foundation or association;


Download e-pity 2015 - pity roczne App for Free

e-pity 2015 - pity roczne

e-file sp. z o.o.
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top