Notowania giełdowe - myfund.pl

Review:

myfund.pl to narzędzie wspomagające zarządzanie Twoimi inwestycjami. To notowania giełdowe instrumentów finansowych (akcji, funduszy inwestycyjnych, walut i wielu innych walorów) oraz zaawansowany portfel inwestycyjny.Dlaczego myfund.pl jest lepsze od innych aplikacji i serwów tego typu:● Widzisz to samo w aplikacji i na stronie WWW ● myfund.pl skupia się na pokazywaniu portfela Twoich inwestycji tak, żeby nic Ci nie umknęło ● Możesz tworzyć wiele portfeli i umieszczać

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Notowania giełdowe - myfund.pl description

0myfund.pl tonarzdzie wspomagajce zarzdzanie Twoimi inwestycjami. To notowania giedowe instrumentw finansowych (akcji, funduszy inwestycyjnych, walut i wielu innych walorw) oraz zaawansowany portfel inwestycyjny.Dlaczego myfund.pl jest lepsze od innych aplikacji i serww tego typu: Widzisz to samo w aplikacji i na stronie WWW
myfund.pl skupia si na pokazywaniu portfela Twoich inwestycji tak, eby nic Ci nie umkno

Moesz tworzy wiele portfeli i umieszcza je na pulpicie Twojego telefonu
Nie ma adnych reklam
Twoje pomysy na rozwj aplikacji i serwisu s bardzo szybko analizowane i wdraane
W wycenie portfela s uwzgldniane splity, PP, dywidendy, konwersje i wszystkie inne operacje
Moesz dodawa do portfela wszelkie inwestycje nawet dziea sztuki czy nieruchomoci
Alerty i strategie w serwisie pozwalaj na automatyczne kontrolowanie inwestycji
Zarejestruj si bezpatnie w myfund.pl i sam poznaj pozostae zalety serwisu i aplikacji :)Niewane czy inwestujesz "na serio" czy dopiero si uczysz.myfund.pljest tak proste, e nie sprawi problemu pocztkujcemu inwestorowi a zarazem ma takie funkcje, ktre doceni najbardziej dowiadczeni i zaawansowani uytkownicy.Wmyfund.plmoesz tworzy zarwno rzeczywiste portfele odzwierciedlajce Twoje inwestycje jak i wirtualne portfele dziki ktrym nauczysz si nowych instrumentw, zasad gry giedowej lub wyprbujesz now strategi inwestycyjn.Przy rejestracji podajesz tylko login wybrany przez Ciebie, haso oraz Twj email, ktry jest niezbdny do kontaktu z Tob (np. do wysyania alertw zdefiniowanych przez Ciebie).myfund.plnie wymaga podawania adnych danych osobistych (imienia, nazwiska czy daty urodzenia).myfund.pl to idealne narzdzie do zarzdzania takimi walorami jak:
akcje GPW i NewConnect
fundusze inwestycyjne (TFI)
obligacje (Catalyst i oszczdnociowe)
kontrakty
produkty strukturyzowane
certyfikaty inwestycyjne
OFE
lokaty
poyczki spoecznociowe
waluty
surowce
nieruchomoci i ruchomoci
dowolnymi walorami definiowanymi przez uytkownikwSerwis myfund.pl to zbir narzdzi, z ktrych najwaniejsze to:
raporty ze skadem i struktur portfeli
wykresy obrazujce zysk, warto i wiele innych wskanikw w czasie
porwnanie benchmarkowe Twojego portfela z inwestycjami alternatywnymi (np. wybranymi indeksami lub funduszami)
alerty, strategie i sygnay AT
wykresy notowa, notowania historyczne, online i porwnania stp zwrotu
analiza sektorowa, indeksowa i ryzyka
i wiele innych analiz...Sprbuj i poznaj rnic... Poznaj prawdziw warto swoich inwestycji.Recenzja:
http://www.programosy.pl/program,android-myfund.html myfund.pl is a utility for managing your investments. This stock quotes financial instruments (stocks, mutual funds, currencies, and many other qualities) and advanced portfolio of investments.Why myfund.pl is better than other applications and serves to this type: You see the same thing in the app and on the web
myfund.pl focuses on showing the portfolio of your investments so that you do not miss anything
You can create multiple portfolios and place them on the desktop of your phone
There are no ads
Your ideas for the development of applications and services are rapidly analyzed and implemented
The valuation of the portfolio are included splits, PP, dividends, conversions and all other operations
You can add any investment portfolio even works of art or real estate
Alerts and service strategies allow you to automatically control the investment
Sign up for free in myfund.pl and explore other advantages alone service and application :)Whether you invest "in earnest" or just learn. myfund.pl is so simple that it does not make any problems novice investor and also has features that will appreciate the most experienced and advanced uytkownicy.W myfund.pl you can create both real portfolios to reflect your investments as virtual wallets and make you learn a new instrument, the trading rules of the game or try out the new investment strategy.When registering, you provide only your chosen username, password, and your email address, which is necessary to contact you (eg. To send alerts defined by you). myfund.pl does not require any personal data (name, surname and date of birth).myfund.pl is the ideal tool to manage such qualities as:
shares in the Warsaw Stock Exchange and NewConnect
investment funds (TFI)
bonds (Catalyst and savings)
contracts
structured products
investment certificates
OFE
deposits
peer-to-peer lending
Currency
raw materials
real estate and movables
any user-defined valuesService myfund.pl is a collection of tools, of which the most important are:
reports with the composition and structure of portfolios
charts showing profit, value, and many other indicators over time
comparison of benchmark your portfolio with alternative investments (eg. The selected indices or funds)
alerts, strategies and signals AT
Charts quotes, historical quotes, online and compare the rates of return
sectoral analysis, the index and risk
and many other analyzes ...Try and learn the difference ... Meet the real value of their investments.Review:
http://www.programosy.pl/program,android-myfund.html
Download Notowania giełdowe - myfund.pl App for Free

Notowania giełdowe - myfund.pl

Black Fire
Android Permissions
  • open network sockets.
  • access to the vibrator.
  • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top