This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

plusbank24

Download plusbank24 App - screenshot 1 Download plusbank24 App - screenshot 2 Download plusbank24 App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

plusbank24

plusbank24

plusbank24

plusbank24

plusbank24

plusbank24

Description Comments Get help I'm the dev!

plusbank24 description

0

Przez Aplikacj Mobiln moesz:- zaoy konto w PlusBanku,
- sprawdzi stan salda, dostpnych rodkw oraz histori rachunku, moesz wysa nr rachunku smsem i mailem,
- zoy przelew w PLN na dowolny nr rachunku, w tym rwnie FotoPrzelew (zrb zdjcie QR kodu na fakturze i szybko zapa rachunek),
- zoy przelew walutowy na dowolny nr rachunku (w tym take korzystanie z odbiorcy zdefiniowanego),
- wykona doadowanie telefonu komrkowego jednorazowe oraz cykliczne (dowolnego lub wczeniej zdefiniowanego numeru telefonu),
- ponownie wykona przelew z listy ju dokonanych operacji,
- skorzysta z wielopodpisu dla klientw obsugujcych rachunki biznesowe. Moesz zoy przelew a kilka osb je autoryzuje przed wysaniem pienidzy z konta,
- sprawdzi kursy walut,
- zarzdza lokatami,
- zarzdza zleceniami staymi,
- zarzdza poleceniami zapaty,
- w peni korzysta z usugi Invoobill (elektroniczne faktury),
- sprawdzi kredyt, harmonogram oraz histori spat,
- zarzdza limitem transakcji bez autoryzacji,
- skorzysta z kalkulatora walut,
- skorzysta z kalkulatora kredytu gotwkowego,
- wyszuka najbliszy bankomat lub placwk,
- atwo skontaktowa si z Centrum Obsugi Klienta przez jedno kliknicie,
- atwo skontaktowa si i zastrzec kart w Centrum Zastrzegania Kart,
- zmieni wariant graficzny aplikacji dostpne a 4 warianty,
- zoy wniosek np. o kart, PIN, zawiadczenie z Banku,
- sprawdzi dziaanie aplikacji mobilnej korzystajc z DEMO,
- odczyta wiadomo wysyan z Banku, rwnie promocj oraz ubezpieczenia i aktualnoci.Aby zakoczy proces aktywacji aplikacji musisz zalogowa si do systemu bankowoci elektronicznej plusbank24 i aktywowa urzdzenie mobilne.
Aktywna aplikacja jest chroniona 4-cyfrowym hasem do Aplikacji Mobilnej oraz 6-cyfrowym PIN-em autoryzacyjnym, ktre nadajesz podczas procesu aktywacji.
Aplikacja jest dostpna w jzyku polskim.Zachcamy do pobrania naszej aplikacji i skorzystania z wersji DEMO w celu sprawdzenia wszystkich funkcjonalnoci.
Dzikujemy za wybr naszego Banku.PLUS BANK S.A. For a mobile application, you can:- Set up an account in PlusBank,
- Check balances, available funds and account history, you can send sms account number and e-mail,
- Make a transfer in PLN on any account number, including FotoPrzelew (shoot the QR code on the invoice and quickly pay the bill),
- Submit a transfer rate on any account number (including the use of the recipient defined),
- Perform a one-time charge cell phone and cyclic (or any pre-defined phone number),
- Again to make a transfer from a list of already made operations
- Use of wielopodpisu for clients that support business accounts. You can make a few people transfer authorizes them before sending money from the account,
- Check exchange rates,
- Manage the investments,
- Manage standing orders,
- Manage direct debits
- Full use of the services Invoobill (electronic invoice)
- Credit check, schedule and history of payments,
- Manage the transaction limit without authorization,
- Use the calculator, currencies,
- Use the calculator cash loan
- Find the nearest ATM or institution,
- Easily contact the Customer Service Centre by one click
- Easy to contact and reserve card in the center block cards,
- Option to change graphical application - available up to 4 variants,
- Submit an application example. A card, PIN, certificate from the Bank,
- Check the operation of a mobile application using the DEMO
- Read the message sent from the Bank, including the promotion and insurance news.To complete the process of activating the application you need to log in to the banking system and activate plusbank24 mobile device.
Active application is protected by a 4-digit password for the Mobile Application and 6-digit PIN acquirers that you transmit during the activation process.
The application is available in Polish.We invite you to download our application and take advantage of the DEMO version to test all functionality.
Thank you for choosing our Bank.PLUS BANK SA


Download plusbank24 App for Free

plusbank24

PLUS BANK S.A.
Android Permissions
 • Access the camera device.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Access to the vibrator.
 • Access precise location.
 • Access approximate location.
 • Open network sockets.
 • Read only access to phone state.
 • Read the user's contacts data.
 • Access information about networks.
 • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top