This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

smsAdminPark

Download smsAdminPark App - screenshot 1 Download smsAdminPark App - screenshot 2 Download smsAdminPark App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

smsAdminPark

smsAdminPark

smsAdminPark

smsAdminPark

smsAdminPark

smsAdminPark

Description Comments Get help I'm the dev!

smsAdminPark description

0

smsAdminPark to system "mobilnego parkomatu", dziki ktremu korzystanie z patnych postojw parkingowych jest proste i wygodne. Do opacenia postoju wystarczy kilka klikni w Twoim smartfonie lub wysanie standardowego SMSa!Jak to dziaa?
1. Doaduj wirtualny portfel. System patnoci internetowych Dotpay umoliwi Ci szybk i bezpieczn wpat. Saldo Twojego portfela zwikszy si automatycznie po dokonaniu patnoci.2. W zakadce "Moje auta" dodaj swj samochd.3. Rozpocznij postj - wybierz auto, parking i czas. Zakoczenie postoju odbywa si na Twoje danie lub automatycznie po ustalonej przez Ciebie liczbie godzin.Szcegowe informacje o uprawieniach.
Podstawowa czno aplikacji z internetem oraz powiadomienie systemowe o parkowaniu
- odbieranie danych z internetu
- wywietlanie pocze sieciowych
- peny dostp do sieci
- zapobieganie przechodzeniu urzdzenia w tryb upieniaMoliwo sortowania parkingu po lokalizacji (funkcja domylnie wyczona, moliwo zmiany w ustawieniach aplikacji)
- przybliona lokalizacja (na podstawie sieci)
- dokadna lokalizacja (na podstawie sygnau GPS i sieci)
Wymagania biblioteki Dotpay:
Telefon
- bezporednie wybieranie numerw telefonu
Zdjcia, multimedia i pliki
- odczytywanie zawartoci pamici USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartoci pamici USB
Pami
- odczytywanie zawartoci pamici USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartoci pamici USB smsAdminPark system "mobile parking meter", whereby the use of paid parking stops is simple and convenient. To pay for parking just a few clicks on your smartphone or send a standard SMS!How it's working?
1. Buy a virtual wallet. Online payment system Dotpay allow you to fast and safe payment. Balance your portfolio will increase automatically after payment.2. In the "My Car" add your car.3. Start stop - select auto, parking and time. End of staging is done on your request or automatically after a set number of hours for you.Szcegowe information uprawieniach.
Basic connectivity applications of the Internet and the notification system for parking
- Receive data from Internet
- Display network connections
- Full access to the network
- Preventing the passage of the device in sleep modeAbility to sort the car park at the location (feature disabled by default, the possibility of changes in the application settings)
- Approximate location (network-based)
- The exact location (based on GPS and network)
Requirements library Dotpay:
Phone
- Direct dialing phone
Pictures, multimedia and files
- Read the contents of USB memory
- Modify or delete the contents of a USB storage
Memory
- Read the contents of USB memory
- Modify or delete the contents of a USB storage


Download smsAdminPark App for Free

smsAdminPark

Dejw.pl
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Access approximate location.
  • Access precise location.
  • Initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call.
  • Write to external storage.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top