Zaplo.pl

Review:

Szybkie pożyczki online od teraz możliwe nie tylko na stronie www.zaplo.pl, ale także za pośrednictwem telefonu. Wnioskowana kwota to od 1000 zł do 10000 zł w dogodnych ratach na okres od 3 do nawet 24 miesięcy. Od otrzymania pożyczki na raty dzielą Cię tylko 3 kroki:- Wybierz kwotę pożyczki oraz ustal wysokość rat- Uzupełnij podstawowe informacje, byśmy mogli lepiej dopasować ofertę do Twoich potrzeb i zweryfikować, że Ty to faktycznie Ty- Poczekaj na decyzję. Jeśli ju

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Zaplo.pl description

0Szybkie poyczki online od teraz moliwe nie tylko na stronie www.zaplo.pl, ale take za porednictwem telefonu. Wnioskowana kwota to od 1000 z do 10000 z w dogodnych ratach na okres od 3 do nawet 24 miesicy.

Od otrzymania poyczki na raty dziel Ci tylko 3 kroki:- Wybierz kwot poyczki oraz ustal wysoko rat- Uzupenij podstawowe informacje, bymy mogli lepiej dopasowa ofert do Twoich potrzeb i zweryfikowa, e Ty to faktycznie Ty- Poczekaj na decyzj. Jeli ju jeste naszym Klientem, otrzymasz j niemal natychmiast. Jeli doczasz do grona naszych Klientw teraz, wrcimy do Ciebie z decyzj tak szybko, jak to bdzie moliwe.Zaplo.pl jest czci Grupy Kapitaowej "4finance Group", waciciela najwikszych firm poyczkowych w Europie, ktre cznie w cigu 7 lat udzieliy ponad 7 milionw poyczek w 12 krajach na caym wiecie.W jakim czasie moesz si spodziewa gotwki na swoim koncie?Nawet w 15 minut od wydania pozytywnej decyzji, jeli posiadasz konto w jednym z bankw, z ktrymi wsppracujemy: Alior Bank, Getin Bank, PKO Bank Polski. W pozostaych bankach przelew zostanie zaksigowany zgodnie z godzinami sesji.Jakie warunki naley spenia, by ubiega si o poyczk online na raty?Wystarczy, e: jeste obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, jeste w wieku od 21 do 70 lat, Twoje miejsce staego zamieszkania znajduje si w Polsce, posiadasz zdolno do spaty zacignitej poyczki, nie zostae wpisany do jakiegokolwiek rejestru dunikw naruszajcych obowizki terminowego regulowania nalenoci finansowych (w tym Biura Informacji Kredytowej), uzyskasz pozytywn ocen podczas badania Twojej zdolnoci kredytowej, posiadasz konto bankowe, posiadasz aktywny Profil Klienta na stronie internetowej Zaplo.pl lub w aplikacji.Wymagane dokumenty:W Zaplo.pl masz moliwo wnioskowania w poyczk rataln online do 5000 z bez dodatkowych zawiadcze. W trakcie skadania wniosku o wysz kwot konieczne moe okaza si przedstawienie dokumentu potwierdzajcego otrzymywanie dochodu. Takim dokumentem jest, m.in. zawiadczenie o zarobkach, wycig z rachunku bankowego za okres ostatnich 3 miesicy kalendarzowych lub odcinek wypaty wiadczenia emerytalnego / rentowego za jeden z trzech ostatnich miesicy. O te dokumenty zostaniesz poproszony w odpowiednim momencie i bdziesz mg je atwo do nas przesa poprzez aplikacj.Masz moliwo przesunicia terminu spaty raty poyczki:Nieprzewidziane wydatki uniemoliwiaj Ci spat raty poyczki? Wychodzimy naprzeciw takim sytuacjom i oferujemy Ci moliwo nawet 4-krotnego odroczenia spaty o miesic (w przypadku poyczki na 24 miesice).O moliwoci skorzystania z wakacji poyczkowych, czyli rzeczonego przesunicia terminu spaty raty poyczki o miesic poinformujemy Ci w aplikacji. Wszystkie informacje s dostpne w Twoim telefonie:Dziki aplikacji masz stay dostp do Profilu Klienta, gdzie moesz ledzi na bieco, jaka kwota poyczki pozostaa do spaty. Quick loans online from now possible not only on the www.zaplo.pl, but also via phone. The amount requested is between 1,000 to 10,000 z z in convenient installments for a period of 3 to up to 24 months.

Since receiving the loan installments are divided you are only 3 steps:- Select the amount of the loan and determine the amount of installments- Complete the basic information, we can offer a better fit for your needs and verify that you are indeed you- Wait for the decision. If you are already our customer, you will receive it almost immediately. If you join the ranks of our customers now, back to you with a decision as soon as possible.Zaplo.pl is part of the Group "4finance Group", owner of the largest loan companies in Europe that total over seven years granted more than 7 million loans in 12 countries around the world. At what time you can expect to cash in your account? Even 15 minutes of a positive decision, if you have an account at one of the banks with which we cooperate: Alior Bank, Getin Bank, PKO Polish Bank. In other banks, payment will be accounted for in accordance with the session hours. What conditions must be met to apply for a loan online in installments? Just that: you are a citizen of the Republic of Polish, are aged 21 to 70 years, Your place of residence is in Poland, have the ability to repay the loan taken, not have been entered in any register of debtors breach of duties of timely payment of financial charges (including the Credit Information Bureau) get a positive evaluation of the test on your credit, have a bank account, have an active profile on the client's website Zaplo.pl or application. Required documents: In Zaplo.pl you have the opportunity to request a loan, hire purchase online for 5000 z without additional certificates. When submitting a request for a higher amount may be necessary to show proof of receiving income. Such a document is, among others, proof of income, bank account statement for the last 3 calendar months or payslip pension / disability as one of the last three months. About these documents you will be requested at the right time and you can easily send to us through the application. You can postpone repayment of installment loans: Contingencies prevent you repay the loan installments? We meet such situations and offer you the possibility of up to 4-fold defer the repayment of the month (in the case of a loan for 24 months).The possibility to use the holiday loan, which is said to postpone the installment repayment of the loan by a month we will inform you in the application. All information is available on your phone: With this application, you have instant access to the Client Profile, where you can keep track of what the loan amount outstanding.
Download Zaplo.pl App for Free

Zaplo.pl

4finance
Android Permissions
  • open network sockets.
  • initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call.
  • read only access to phone state.
  • write to external storage.
  • access information about networks.
  • collect battery statistics
  • access information about Wi-Fi networks.
  • list of accounts in the Accounts Service.
  • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • read from external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top