This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Wigilia 12 Potraw

Download Wigilia 12 Potraw App - screenshot 1 Download Wigilia 12 Potraw App - screenshot 2 Download Wigilia 12 Potraw App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Wigilia 12 Potraw

Wigilia 12 Potraw

Wigilia 12 Potraw

Wigilia 12 Potraw

Wigilia 12 Potraw

Wigilia 12 Potraw

Description Comments Get help I'm the dev!

Wigilia 12 Potraw description

0

Apka umoliwiajca przygotowanie 12 tradycyjnych polski potraw na Boe Narodzenie, dziki licie zada z kategoriami wraz z moliwoci dodawania list z gotowych szablonw.Gwne funkcje:
- gotowe szablony list do innych rzeczy na przykad: Przeprowadzka Mieszkania, Lista Zakupw, Planowanie lubu i Wesela, Sprztanie Mieszkania, Wyjazd w Gry itp
- kategoryzacja zada
- wywietlanie ilo zada jeszcze nie ukoczonych
- zabezpieczenie list hasem
- przeciganie zada, kategorii oraz gwnych list
- sortowanie alfabetyczne oraz nieskoczonych zadaniach
- zaznaczanie/odznaczanie wszystkich zada w kategoriach
- duplikowanie list, kategorii oraz zada
- usuwanie skoczonych zada
- kopiowanie nazw
- eksportowanie oraz importowanie list Apka allows the preparation of 12 traditional Polish dishes for Christmas, thanks to the task list of categories with the possibility of adding a letter templates.Main features:
- Templates letter to other things, for example: Moving Apartment, Shopping List, Planning the wedding and reception, cleaning apartments, out in the mountains, etc.
- Categorization tasks
- Displays the number of tasks not yet completed
- Letter password protection
- Dragging tasks, categories and key lists
- Sort alphabetically and endless tasks
- Select / deselect all the tasks in terms of
- Duplicate lists, categories and tasks
- Removal of the finite tasks
- Copy names
- Export and import lists


Scroll to Top