This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Modlitwa w drodze

Download Modlitwa w drodze App - screenshot 1 Download Modlitwa w drodze App - screenshot 2 Download Modlitwa w drodze App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Description Comments Get help I'm the dev!

Modlitwa w drodze description

0

Modlitwa w drodze to codzienne, oparte na Ewangelii, kilkunastominutowe rozwaania modlitewne, w formie dwikowej i tekstowej. Proponowana modlitwa zakorzeniona jest w duchowoci ignacjaskiej. Dziki niej odkryjesz, jak Sowo Boe, jak Biblia, jest aktualna dla Twojego ycia. Oprcz modlitwy codziennej proponujemy take raniec, rachunek sumienia i inne wartociowe treci.Kade codzienne rozwaanie skada si z fragmentu Pisma witego i kilku myli komentarza, a take z odpowiednio dobranej muzyki, ktra przeplata modlitw. Muzyka ma Ci pomc, by podczas jej suchania, mg odnosi Sowo do swojego ycia. Taka forma modlitwy ma pomc odnale Boga, ktry jest obecny w kadym momencie naszego ycia. Modli si to sucha Pana Boga, mwi z Nim, a owoce wprowadza w czyn.Gdzie si modli? Wszdzie! W drodze do szkoy, na studia, do pracy. Stojc w korkach, jadc tramwajem czy idc pieszo - kade miejsce jest dobre, by odnale Boga. Modlitwa w drodze to doskonay sposb na regularn modlitw, dziki ktrej poznasz Boga, a w ten sposb i siebie samego.Cechy:
- codzienna modlitwa na telefon!
- modlitwa w formie dwikowej i tekstowej
- twoja indywidualna baza ulubionych medytacji
- atwy w obsudze kalendarz
- dziaa offline
- system przypomnie o modlitwie
- moliwo udostpniania w mediach spoecznociowychModlitwa w drodze moe si sta Twoj osobist codzienn modlitw, tak jak brewiarz, lub rozwaaniem Ewangelii - Ty decydujesz, czym jest ona dla Ciebie. Autorami treci medytacji s jezuici. Odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach, czyli kontemplatywno w dziaaniu, jest gwnym rysem jezuickiej duchowoci. Nie ma jednak prawdziwej kontemplacji w yciu codziennym bez spotkania Jezusa w Jego Sowie.Nasza propozycja modlitwy jest zacht dla wszystkich tych zaznajomionych z rnymi formami modlitwy, jak i tych niespecjalnie praktykujcych. Dla osb, ktre nigdy nie miay do czynienia z tak metod modlitwy jest to okazja do poznania modlitwy kontemplacyjnej, ktra jest nieocenionym bogactwem chrzecijastwa. Natomiast dla osb, ktre dowiadczyy ju wicze Duchowych, moe by to pomoc w podtrzymaniu praktyki codziennego kontaktu z Pismem witym.A oto kilka wypowiedzi uytkownikw aplikacji:Majka:
Modlitwa w drodze towarzyszy mi w samochodzie zamiast zoci si na korki, spdzam teraz czas duo owocniej. W dni, w ktre zajmuj si domem, rwnie korzystam z Waszych rozwaa. Ta chwila modlitwy pomaga mi by lepsz mam, lepiej wypenia moje codzienne obowizki. Przez konfrontacj ze Sowem Boym troszk inaczej patrz na moj hierarchi wartoci i nabieram dystansu do tego, co wczeniej wydawao si problemem nie do przeskoczenia. Dzikuj Wam bardzo, wspieram modlitw i chwaa Panu.Jacek:
Modlitw w drodze odkryem przypadkowo, przeszukujc aplikacje w telefonie. Kiedy wczyem j po raz pierwszy, ponad rok temu, oniemiaem. Od tego momentu sucham jej codziennie rano - podczam telefon do zestawu gonomwicego w samochodzie i modlimy si razem z dziemi w drodze do szkoy. To wspaniaa aplikacja, ktra pomaga odkrywa Boga i nasz z Nim relacj. Jest rwnie wielkim wstpem do namiotu spotkania. A po takim poranku - wiat jest weselszy, cieplejszy i czowiekowi rado w duszy gra :) Rz 8,28 Wiemy te, e Bg z tymi, ktrzy Go miuj, wspdziaa we wszystkim dla ich dobra, z tymi, ktrzy s powoani wedug [Jego] zamiaru. Dzikuj i pozdrawiam serdecznie. Ania:
Na wasz stron trafiam przypadkiem jaki czas temu. Bardzo Wam dzikuj, bo Bg mwi do mnie codziennie przez te nagrania. Czasami, szczeglnie, kiedy ju nie mam siy na pewne rzeczy wystarczy, e posucham fragmentu tej modlitwy i wszystko wydaje si atwiejsze. I to naprawd zadziwiajce, kiedy codziennie trafiam wanie na co, co jest skierowane wanie do mnie, co dotyczy problemu z jakim si akurat zmagam. Dzikuj za wasz ewangelizacj. Dzikuj Panie Jezu za wszystkich, ktrzy przyczynili si do tego dziea. Prayer in the way it daily, based on the Gospel, kilkunastominutowe considerations prayer, in the form of audio and text. Suggested prayer is rooted in Ignatian spirituality. Thanks to discover how God's Word, the Bible, is valid for your life. In addition, we also pray the rosary daily examination of conscience and other valuable content.Each daily meditation consists of a portion of Scripture and a few thoughts comment, and with properly chosen music, which intertwines prayer. Music is to help you, you at the hearing, he could relate the word to your life. This form of prayer is to help you find a God who is present in every moment of our lives. To pray is to listen to the Lord God, to speak with him, and put into practice the fruit.Where do we pray? Everywhere! On the way to school, to college, to work. Standing in traffic, driving tram or on foot - any place is good to find God. Prayer in the way is a great way to regular prayer, through which you will learn of God, and in this way, and himself.Features:
- Daily prayer for your phone!
- Prayer in the form of audio and text
- Your favorite meditation individual base
- Easy to use calendar
- Works offline
- A system of reminders about prayer
- The ability to share on social mediaPrayer in the way can become your personal daily prayer, as the breviary, or contemplating the Gospel - you decide what it is for you. The authors of the content of meditation are the Jesuits. Finding God in all things, which is kontemplatywno in action, is the main feature of Jesuit spirituality. But there is no real contemplation in everyday life without meeting Jesus in His Word.Our proposal prayer is an incentive for everyone - those who are familiar with the various forms of prayer, as well as those not really practicing. For people who have never had to deal with such a method of prayer is an opportunity to learn contemplative prayer, which is an invaluable wealth of Christianity. But for people who have already experienced the Spiritual Exercises, it may be help in maintaining the practice of daily contact with Scripture.Here are some statements users of the application:Majka:
Prayer in the way with me in the car - instead of getting angry at plugs, now I spend a lot of time fruitfully. In the days that you take care of the house, also using with your considerations. This moment of prayer helps me be a better mom, a better perform my daily duties. By confrontation with the Word of God a little different look at my hierarchy of values and kidding distance to what previously seemed insurmountable problem. Thank you very much, I support prayer - and the glory of the Lord.Jacek:
Prayer in the way I discovered accidentally by searching applications on your phone. When I turned on the first time, more than a year ago, was stunned. From that moment, I listen to it every morning - I connect the phone to the handsfree in the car and pray with the children on their way to school. This is a great application that helps you discover God and our relationship with Him. It is also a great introduction to the tent of meeting. And after this morning - the world is a happier, warmer and joy in the soul of man playing :) Romans 8:28 And we know that God is with those who love Him, all things work together for good, to those who are called according to [His ] design. Thank you and I cordially greet.Ania:
On your site I found by accident some time ago. Thank you very much, because God speaks to me every day for the recording. Sometimes, especially when you no longer have the strength to certain things simply listen to a fragment of the prayer and everything seems easier. And it's really amazing, when every day just to get something that is made just for me, which deals with the problem of what happened to be struggling. Thank you for your evangelism. Thank you Lord Jesus for all those who have contributed to this work.


Modlitwa w drodze APK Version History


  • Modlitwa w drodze v.1.6.0 for Android 2.2+ Nov. 22, 2016
  • Modlitwa w drodze v.1.4.2 for Android 2.2+ Mar. 13, 2016
  • Modlitwa w drodze v.1.3.7 for Android 2.2+ Dec. 02, 2015
  • Modlitwa w drodze v.1.3.5 for Android 2.2+ Aug. 03, 2015
Show more

Download Modlitwa w drodze App for Free

Modlitwa w drodze

Jesuit Apps
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Write to external storage.
  • Read from external storage.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top