This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Różaniec dla Ciebie

Download Różaniec dla Ciebie App - screenshot 1 Download Różaniec dla Ciebie App - screenshot 2 Download Różaniec dla Ciebie App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Różaniec dla Ciebie

Różaniec dla Ciebie

Różaniec dla Ciebie

Różaniec dla Ciebie

Różaniec dla Ciebie

Różaniec dla Ciebie

Description Comments Get help I'm the dev!

Różaniec dla Ciebie description

0

Raniec wity. Osobiste przeycie z prawdziwym, ywym lektorem. Niezapomniane chwile, cudowne wraenia.Odmawiajc raniec rozmawiamy z Maryj, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radoci i nadzieje. w. Jan Pawe IIDziki naszej aplikacji bdziesz mg swobodnie, gdzie chcesz i kiedy chcesz odmawia swj Raniec.
Nie pomylisz si, nie zgubisz gos aplikacji poprowadzi Ci przez ca drog modlitwy.
W autobusie, w samochodzie, w domu, na spacerze.
W chwili zadumy i refleksji, w czasie niespokojnym i trudnym, w radoci lub smutku.
Podczas modlitwy moesz wybra obraz Matki Boej lub doda swj wasny.
Modlitw moesz zatrzyma w dogodnym momencie, nastpnie kontynuowa kiedy bdziesz mg i chcia.
Patrzc na twarz Matki Boej w tle rozbrzmiewa gos modlitwy. Moesz patrze rwnie na tekst i modli si razem z lektork.
Dla osb zabieganych, bdcych cigle w ruchu daje moliwo odmwienia ulubionej modlitwy w trakcie innych czynnoci.
Aplikacja pomaga rwnie ludziom obonie chorym i cierpicym, nie mogcym wsta z ka. Dziki niej modl si w chwili kiedy tego potrzebuj.
Po zainstalowaniu aplikacji przecignij palcem od prawej do lewej i w pasku wybierz Opis dziaania. Holy Rosary. Personal experience with a real, live teacher. Unforgettable moments, wonderful experience."By refusing to talk with Mary rosary, her confidently entrust all our cares and sorrows, joys and hopes." St. Pope John Paul IIWith our application, you can freely where you want, when you want to deny your rosary.
Do not make a mistake, do not get lost - the voice application will guide you all the way through prayer.
On the bus, in the car, at home, on a walk.
At the time of meditation and reflection, during turbulent and difficult, in joy or sorrow.
During the prayer, you can choose the image of Our Lady, or add your own.
Prayer can stop at a convenient time, then continue when you can and want to.
Looking at the face of the Virgin Mary in the background to echo the words of prayer. You can also look at the text and pray with lector.
For busy people who are constantly on the move gives the possibility to refuse your favorite prayer during other activities.
The application also helps people bedridden and suffering, who can not get out of bed. Thanks to pray at the time when they need it.
After installing the application, drag your finger from right to left and the bar, select "Description of operation".


Różaniec dla Ciebie APK Version History


  • Różaniec dla Ciebie v.2.0 for Android 2.3.2+ Nov. 08, 2015
Show more

Download Różaniec dla Ciebie App for Free

Różaniec dla Ciebie

Adelphi1974
Android Permissions
  • Access information about networks.
  • Open network sockets.
  • Read from external storage.
  • Read only access to phone state.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Read or write the system settings.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top