This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

CANAL+ Sport Online

Download CANAL+ Sport Online App - screenshot 1 Download CANAL+ Sport Online App - screenshot 2 Download CANAL+ Sport Online App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

CANAL+ Sport Online

CANAL+ Sport Online

CANAL+ Sport Online

CANAL+ Sport Online

CANAL+ Sport Online

CANAL+ Sport Online

Description Comments Get help I'm the dev!

CANAL+ Sport Online description

0

Aplikacja CANAL+ Sport Online umoliwia Abonentom nc+ posiadajcym w swoim pakiecie m.in. program CANAL+ Sport HD, ogldanie transmisji meczw na ywo oraz dodatkowych materiaw wideo, a take korzystanie z pozostaych funkcji aplikacji (statystyki meczw). Osoby nie bdce uprawnionymi Abonentami nc+ bd mogy korzysta z aplikacji, ale nie bd miay dostpu do materiaw wideo (ani transmisji na ywo, ani adnych dodatkowych materiaw).Ogldanie materiaw wideo wymaga logowania, za by mona si byo zalogowa, naley najpierw utworzy konto w serwisie. Uwaga: z powodw licencyjnych aplikacja nie pozwoli na odtwarzanie wideo na urzdzeniach posiadajcych prawa ROOT (przy prbie odtworzenia materiau na takim urzdzeniu aplikacja automatycznie si wyczy). Na jedn umow o abonament nc+ mona utworzy jedno konto. Konto zakada si tylko raz, mona to zrobi zarwno z poziomu komputera PC, jak i bezporednio w aplikacji mobilnej. Codzienne logowanie do serwisu wykonuje si wpisujc wybrany przez siebie adres e-mail oraz haso, podane w czasie rejestracji konta. Do konta mona powiza maksymalnie dwa urzdzenia mobilne, ktre bd uprawnione do odtwarzania materiaw wideo. Raz na kwarta mona dokona wymiany jednego ze starych urzdze na nowe.Aplikacj mobiln mona zainstalowa na wikszej iloci urzdze: bdzie mona na nich korzysta ze wszystkich funkcji serwisu za wyjtkiem ogldania materiaw wideo. Zalogowa bdzie si mona tylko na te dwa urzdzenia, ktre w danym momencie s przypisane do konta.Aplikacja przeznaczona jest dla urzdze posiadajcych system operacyjny Android 4.0 i nowszy.Aplikacja CANAL+ Sport Online bdzie poprawnie odtwarza materiay wideo na urzdzeniach uznanych producentw wyposaonych w procesor oparty na architekturze ARMv7 (np. Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos i NVIDIA Tegra),Ogldanie materiaw wideo moliwe jest tylko i wycznie z terytorium Polski. The "CANAL + Sport Online" allows subscribers nc + holding in your package include program CANAL + Sport HD, watch the broadcast live games and additional video content, and the use of the other features of the application (statistics matches). Persons who are not eligible nc + Subscribers will be able to use the application, but will not have access to the video (or live broadcast, or any additional materials).Watching the video requires a login, and so it can register, you must first create an account on the site. Note: due to license application does not allow video playback on devices claiming ROOT (if you try to reproduce the material on such a device, the application automatically turns off).For one contract of subscription nc + you can create one account. Account assumes only once, you can do both with a PC, as well as directly in the mobile application. Daily login to the site is carried out by entering a chosen e-mail address and password specified during account registration.Account can be linked to up to two mobile devices that will be eligible to play video. Once a quarter, you can replace one of the old equipment with new.Mobile application can be installed on more devices: you will be able to use them all the features except for watching videos. Log will be only these two devices, which at the moment are assigned to your account.The application is designed for devices with Android operating system 4.0 and later.The "CANAL + Sport Online" will correctly play video on devices known manufacturers equipped with a processor based on the ARMv7 architecture (eg, Qualcomm Snapdragon, Samsung Exynos and Tegra)Watching the video, it is possible only with the Polish territory.


CANAL+ Sport Online APK Version History


  • CANAL+ Sport Online v.1.6.4 for Android 4.0+ Feb. 12, 2016
  • CANAL+ Sport Online v.1.6.2 for Android 4.0+ Sep. 18, 2015
  • CANAL+ Sport Online v.1.6.1 for Android 4.0+ Sep. 06, 2015
  • CANAL+ Sport Online v.1.5.2 for Android 4.0+ Aug. 13, 2015
Show more

Download CANAL+ Sport Online App for Free

CANAL+ Sport Online

ITI Neovision
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Write to external storage.
  • Access information about Wi-Fi networks.
  • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top