This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

cda player

Download cda player App - screenshot 1 Download cda player App - screenshot 2 Download cda player App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

cda player

cda player

cda player

cda player

cda player

cda player

Description Comments Get help I'm the dev!

cda player description

0

Aplikacja jest przegldark i wyszukiwark internetow obsugujc "tylko" serwis cda.pl. Daje ona dostp do zawartoci tam udostpnianych przez spoeczno.Uwaga! Aplikacja zostaa przetestowana na urzdzeniu CHROMECAST!cda player umoliwia:
- odtwarzenie filmw w aplikacji
- odtwarzanie filmw na TV (m.in. przy pomocy CHROMECAST - przetestowano)
- odtwarzanie filmw w zewntrznych playerach (np. VLC for Android, MX Player)
- dodawanie filmw do listy ulubionych
- wyszukiwanie filmw, sortowanie oraz filtrowanie ich
- pobieranie filmw na pami lokaln telefonu (nie ma w tej chwili moliwoci zapisu na kart SD)
- dostp do informacji o filmie (np. opis, sugerowany kolejny film)----- Zmiany w poszczeglnych wersjach: -----1.2.4:- dodano moliwo cignicia filmu na zewntrzny nonik (np. kart SD)
- dodano moliwo wybrania cieki zapisu w zakadce 'Ustawienia'
- dodano moliwo anulowania cigania pliku (zakadka 'Pobieralnia' w lewym menu)
- zmiana wygldu strony gwnej1.1.1:- (Chromecast, TV) dodano do zakadki 'Ustawienia' moliwo wyszukiwania urzdze zewntrznych, dziki czemu po ponownym uruchomieniu aplikacji mona wywietli player i sterowa wczeniej uruchomionym z naszej aplikacji filmem 1.0.6:- dodano natywny odtwarzacz (polecany dla starszych wersji Androida)
- dodano do menu zakadk 'Ustawienia', gdzie mona zmieni odtwarzacz
- ustawiono wstrzymywanie wywietlania filmu, gdy aplikacja dziaa w tle (dla starszych wersji Androida)1.0.5:- drobne poprawki wynikajce z testw na urzdzeniu Sony Bravia i Samsung Smart TV
- poprawki wizualne----- Proby uytkownikw: ------ dziaanie aplikacji w tle
- zmiana GUI na Material Design
- dostp do Premium----- Problemy uytkownikw: -----1. Kod 504 podczas instalacji z Google Play:
Metoda 1:
1) Sprawd, czy masz przynajmniej 100MB wolnej pamici
2) Wcz i wycz tryb samolotowy
3) Sprbuj zainstalowa aplikacj ponownie Metoda 2:
1) Otwrz Ustawienia > Aplikacje > Sklep Google Play
2) Znajd opcj Wyczy pami podrczn oraz Wyczy dane (opcje te mog znajdowa si w kategorii Pami)
3) Wyczy pami podrczn oraz dane (w przypadku danych, pojawi si komunikat - prosz klikn OK)
4) Wycz i wcz telefon
5) Sprawd, czy masz przynajmniej 100MB wolnej pamici
6) Zainstaluj ponownie aplikacj The application is a browser and a web browser that supports "only" service cda.pl. It gives access to the content provided by the community there.Warning! The application has been tested on the device CHROMECAST!cda player, you can:
- Video playback applications
- Play movies on TV (including with CHROMECAST - tested)
- Playback of external playerach (eg. VLC for Android MX Player)
- Add videos to your favorites list
- Video Search, sort and filter them
- Download movies on local phone memory (not at the moment the possibility of writing to the SD card)
- Access to information about the film (eg. A description, suggested another film)----- Changes in each version: -----1.2.4:- Added the ability to download a movie on external media (eg. SD card)
- Added the ability to select a track record in the 'Settings'
- Added option to cancel downloading a file (tab 'Downloads' in the left menu)
- Change the appearance of the home page1.1.1:- (Chromecast TV) was added to the tab 'Settings' opportunity to search external devices, so that when you restart the application, you can view and control the player previously running our applications film1.0.6:- Added a native player (recommended for older versions of Android)
- Added to the menu 'Settings' tab, where you can change the player
- Set pause viewing the film, when the application runs in the background (for older versions of Android)1.0.5:- Minor amendments resulting from tests on the device Sony Bravia and Samsung Smart TV
- Amendments visualRequests ----- members ------ Running background apps
- Change the GUI to Material Design
- Access to PremiumProblems ----- members -----1. Code 504 during the installation of Google Play:
Method 1:
1) Make sure you have at least 100MB of free memory
2) Turn on and off flight mode
3) Try to install the application againMethod 2:
1) Open Settings> Applications> Google Play Store
2) Find the option to Clear cache and Clear data (these options can be in the category Memory)
3) Clear the cache and data (in the case of data, the message - click OK)
4) Turn off and turn on the phone
5) Make sure you have at least 100MB of free memory
6) Install the application again


cda player APK Version History


 • cda player v.1.3.0 for Android 4.0+ Nov. 12, 2016
 • cda player v.1.2.6 for Android 4.0+ Oct. 07, 2016
 • cda player v.1.2.5 for Android 4.0+ Oct. 02, 2016
 • cda player v.1.2.4 for Android 4.0+ Sep. 06, 2016
 • cda player v.1.2.1 for Android 4.0+ Sep. 04, 2016
 • cda player v.1.1.1 for Android 4.0+ Jul. 10, 2016
 • cda player v.1.0.6 for Android 4.0+ Jun. 27, 2016
Show more

Download cda player App for Free

cda player

BanachTech
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Enter Wi-Fi Multicast mode.
 • Read from external storage.
 • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top