This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

ExpectingBaby Polska

Download ExpectingBaby Polska App - screenshot 1 Download ExpectingBaby Polska App - screenshot 2 Download ExpectingBaby Polska App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

ExpectingBaby Polska

ExpectingBaby Polska

ExpectingBaby Polska

ExpectingBaby Polska

ExpectingBaby Polska

ExpectingBaby Polska

Description Comments Get help I'm the dev!

ExpectingBaby Polska description

0

Aplikacja ExpectingBaby to sposb na przyjemne i atwe zdobywanie informacji o ciy. Za jej porednictwem udostpnisz pamitkowe fotografie i informacje o kluczowych etapach Twojego wyjtkowego stanu, a take zorganizujesz wszystkie sprawy, ktre warto zaatwi podczas odliczania dni do narodzin dziecka. Etap planowania:
- Twoja cia tydzie po tygodniu uruchom aplikacj, aby sprawdzi aktualny tydzie ciy i czas,
- co tydzie poznawaj nowe fakty na temat rozwoju ciy i udostpniaj je rodzinie i swoim znajomym,
- skorzystaj z listy spraw, ktra pomoe Ci w zarzdzaniu wszystkimi zadaniami zwizanymi z ci, dostarczajc pomocnych wskazwki na kadym etapie ciy,
- organizuj wszystkie swoje ciowe sprawy dziki przydatnym listom i wskazwkom.Etap porodu:
- licznik skurczw monitoruj skurcz, aby wiedzie, czy to ju czas porodu.
- powiadom innych, e zacza rodzi.
- ustal drog dojazdu do szpitala, lub znajd szpital w pobliu, dotykajc przycisku.Etap witowania:
- udostpnij pierwsz fotografi swojego dziecka, wraz z danymi na jego temat, w spersonalizowanym powiadomieniu. Application ExpectingBaby the way to fun and easy to obtain information about the pregnancy. Through her share a commemorative photographs and information on the key stages of your special status, and you organize all the things that should take care while counting down the days to the birth of the child.Planning phase:
- Your Pregnancy Week by Week - run the application to check the current week of pregnancy and the time
- Every week meet new facts about the development of pregnancy and share them with your family and your friends,
- Use the list of cases that will help you manage all the tasks associated with pregnancy, providing helpful guidance at every stage of pregnancy,
- Organize all of your pregnancy with useful case letters and guidance.Stage of labor:
- Counter contraction - contraction monitor to know if it's time to give birth.
- Tell others that you started to give birth.
- Determine the directions to the hospital, or find a hospital near touching.Step celebration:
- Share the first photo of your child, along with data on the subject, personalized notification.


ExpectingBaby Polska APK Version History


  • ExpectingBaby Polska v.1.0 for Android 2.0+ Apr. 18, 2016
Show more

Scroll to Top