This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

LEP LEK (DEMO)

Download LEP LEK (DEMO) App - screenshot 1 Download LEP LEK (DEMO) App - screenshot 2 Download LEP LEK (DEMO) App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

LEP LEK (DEMO)

LEP LEK (DEMO)

LEP LEK (DEMO)

LEP LEK (DEMO)

LEP LEK (DEMO)

LEP LEK (DEMO)

Description Comments Get help I'm the dev!

LEP LEK (DEMO) description

0

Lekarski Egzamin Pastwowy i Kocowy, testy, pytania, wyjanienia LEP i LEK 2008 - 2016.LEPLEK to aplikacja zawierajca 3400 pyta ze wszystkich Lekarskich Egzaminw Pastwowych i Kocowych z lat 2008 - 2016, z poziomami trudnoci, sowami kluczowymi oraz opcjonalnymi wyjanieniami do pyta.Aplikacja w liczbach:
- 3400 pyta z wszystkich egzaminw LEP i LEK 09.2008 - 09.2016 ( w tym przeredagowane i poprawione )
- 3400 autorskich poziomw trudnoci przygotowanych przez zesp lekarzy
- 900 autorskich wyjanie do pyta przygotowanych przez zesp lekarzy (opcja)
- 800 autorskich sw kluczowych przygotowanych przez zesp lekarzy
- 17 egzaminw ze wszystkich sesji z lat 09.2008 - 09.2016
- 5 lekarzy wsppracujcych przy rozwoju aplikacjiFunkcje aplikacji:
- usugi online: oglnopolski ranking uytkownikw z podziaem na wojewdztwa i specjalizacje, synchronizacja
- sowa kluczowe przypisane do kadego pytania
- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( po dowolnych sowach lub po sowach kluczowych )
- podzia pyta ze wzg. na poziom trudnoci (atwy, redni, trudny)
- wyjanienia do pyta przygotowane przez zesp lekarzy (opcja)
- dodawanie wasnych notatek do pyta (opcja)
- przegldanie pyta w katalogu
- losowanie pyta z bazy
- dokadny wybr pyta po egzaminie, dziedzinie oraz poziomie trudnoci
- sprawdzanie poprawnoci udzielonych odpowiedzi
- bieca statystyka odpowiedzi
- statystyka z udzielonych odpowiedzi
- podsumowanie wynikw
- dodawanie pyta do ulubionych
- zmiana ustawie aplikacji
- udostpnianie wynikw np. na facebookuUWAGA! W wersji demonstracyjnej aplikacja zawiera ok 100 pyta z jednego dziau ( orzecznictwo ) wraz z poziomami trudnoci, sowami kluczowymi oraz wyjanieniami.UWAGA! Niepublikowane przeredagowane i poprawione pytania z lat 2012-2016 s objte prawami autorskimi. 2016 HPF.pl Medical Examination and State Final, tests, questions, explanations LEP and LEK 2008-2016.LEPLEK is an application containing 3400 questions from all Medical Examinations and State Final of the years 2008-2016, with difficulty levels, keywords and optional explanations to questions.Application in numbers:
- 3400 questions from all exam LEP and LEK 09.2008 - 09.2016 (including reformulated and improved )
- 3400 Copyright levels of difficulty prepared by a team of doctors
- 900 Copyright explanations to the questions prepared by a team of doctors (optional)
- 800 Copyright keywords prepared by a team of doctors
- 17 examinations in all sessions of the year 09.2008 - 09.2016
- 5 doctors cooperating in the development of applicationsApplication features:
- Online services: a nationwide ranking members of each county and specializations, synchronization
- Keywords assigned to each question
- Advanced search with speech recognition (after any words or key words)
- The division of questions from rel. the level of difficulty (easy, medium, hard)
- Explanations to the questions prepared by a team of doctors (optional)
- Add your own notes to questions (optional)
- Reviewing the questions in the directory
- Draw questions from database
- Careful choice questions on the exam, the field and the level of difficulty
- Validation of responses
- Current statistics response
- Statistics from the answers
- results submit
- Adding questions to favorites
- Change application settings
- Sharing the results, eg. On FacebookWARNING! The demo application contains about 100 questions from one department (jurisprudence) with levels of difficulty, key words and explanations.WARNING! Unpublished rewritten and revised questions from the years 2012-2016 are covered by copyright. 2016 HPF.pl


Rating Distribution


3.7
(34)
5
4
3
2
1

Download LEP LEK (DEMO) App for Free

LEP LEK (DEMO)

HPF.pl
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top