This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Moje Dziecko z eDziecko.pl

Download Moje Dziecko z eDziecko.pl App - screenshot 1 Download Moje Dziecko z eDziecko.pl App - screenshot 2 Download Moje Dziecko z eDziecko.pl App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Moje Dziecko z eDziecko.pl

Moje Dziecko z eDziecko.pl

Moje Dziecko z eDziecko.pl

Moje Dziecko z eDziecko.pl

Moje Dziecko z eDziecko.pl

Moje Dziecko z eDziecko.pl

Description Comments Get help I'm the dev!

Moje Dziecko z eDziecko.pl description

0

Rodzice wiadomi, wic spokojniTa idea przywieca aplikacji Moje Dziecko (eDziecko.pl). Chcemy wspiera rodzicw w opiece nad niemowlakiem. Pierwszy rok ycia dziecka to czas peen wzrusze, radoci, ale take niepokojw. Chcemy, ebycie przez te pierwsze 12 miesicy gwnie cieszyli si rodzicielstwem, bo rzeteln i praktyczn wiedz o niemowlaku macie pod rk!

Rodzice malutkich dzieci bywaj zagubieni z powodu natoku informacji i porad dot. rodzicielstwa, dlatego zaleao nam, eby aplikacja Moje Dziecko dawaa im wsparcie oraz praktyczn i rzeteln wiedz. Opiekunem merytorycznym aplikacji Moje dziecko jest pediatra i mama dwjki dzieci, Ewa Miko-Wsowska.
Aplikacja zostaa podzielona na wygodne w uyciu moduy: Rozwj, Dieta, Pielgnacja oraz wzbogacona o funkcjonalno Siatki centylowe.Rozwj
W tym module pokazujemy rodzicowi, jak przebiega rozwj jego dziecka miesic po miesicu. Co moe umie 5-miesiczne niemowl? Jak komunikuje si ze wiatem? Jak wspiera jego rozwj, a czego na pewno nie robi? Odpowiadamy na wszystkie pytania, na kadym etapie rozwoju malucha.Dieta
Karmienie dziecka to kolejny niezwykle wany obszar dla kadego rodzica. Wtpliwoci dotycz zarwno karmienia piersi, butelk czy rozszerzania diety. Dostarczymy rzeteln i pen wiedz w tym zakresie. I gar przepisw na smakoyki!Pielgnacja
Skra malestwa jest delikatna i wraliwa, w zwizku z tym rodzice maj mnstwo pyta o to, jak o ni dba. Wybralimy (prawie) wszystkie rodzicielskie bolczki zwizane z kpaniem, przewijaniem, pierwszym spacerem i podsunlimy proste oraz dobre patenty.Siatki centylowe
Dziki tej funkcjonalnoci w prosty w wygodny sposb rodzic moe obserwowa postpy rozwoju swojego dziecka na Siatkach centylowych. Wyniki pomiarw bd dostpne zarwno w formie wykresu (wagi i wzrostu) oraz listy ze wszystkimi pomiarami dziecka.Momenty, czyli zachowuj najpikniejsze i niezwyke chwile z ycia dziecka na zdjciach i w swoich wspomnieniach.Momenty s uoone chronologicznie. Co jeszcze lepiej oddaje, jak Twoje dziecko ronie i rozwija si z miesica na miesic. A Tobie pozwoli umieci rodzicielsk podr w czasie.Zdjcia wraz ze wspomnieniami moesz przechowywa w praktycznych Albumach: Kuchnia, Zabawa, Podr, Sen, Sukcesy oraz tworzy wasne Albumy.Pojedyncze Momenty oraz cae Albumy moesz udostpnia gronu najbliszych osb drog mailow.
Porada lekarska. Razem z pediatr, Ew Miko-Wsowsk, stworzylimy unikalny przewodnik po najbardziej powszechnych objawach chorobowych wieku niemowlcego. Po wybraniu objawu choroby rodzic dowiaduje si, jak postpowa z dzieckiem i co moe by przyczyn objawu. Postaramy si Wam pomc w tych najbardziej stresujcych sytuacjach.
Zawsze blisko
Aplikacja Moje Dziecko jest w staym kontakcie z uytkownikiem dziki spersonalizowanym Powiadomieniom.Zawsze dostpna
Aplikacja Moje Dziecko dziaa take w trybie offline. Gdy jeste poza sieci internetow informuje Ci o wanych sprawach zwizanych z ci.Prezentowane w aplikacji Moja Dziecko treci, w tym treci pochodzce od specjalistw z zakresu medycyny maj charakter edukacyjny i nie zastpi bezporedniego kontaktu z lekarzem. Niezalenie od zapoznania si z tymi treciami, sugerujemy bezporedni konsultacj z lekarzem.Dzikujemy za wszystkie Wasze komentarze i oceny, ktre pozwalaj nam ulepszy aplikacj. The parents aware so calmThe idea behind the application My Child (eDziecko.pl). We want to support parents in the care of an infant. The first year of a child's life is a time full of emotion, joy, but also of unrest. We want you for the first 12 months mainly enjoyed parenthood, because reliable and practical knowledge of niemowlaku you have at hand!

Parents tiny children to be lost because of the sheer volume of information and advice concerning. Parenting, which is why we were keen to application My child gave them support and practical and reliable knowledge. Supervisor of content applications My child is a pediatrician and mother of two children, Eve Miko-Wsowska.
The application is divided into convenient-to-use modules: Development, Diet, Beauty and enriched with functional nets percentile.Development
In this module we show the parent how the development of the child's month after month. What might be able to 5-month-old baby? How to communicate with the world? How to support its development and what definitely does not do? We answer all the questions at each stage of child development.Diet
Feeding your baby is another extremely important area for each parent. Such doubts refer both breastfeeding, bottle or expanding diet. We will provide reliable and comprehensive knowledge in this field. And a handful of recipes for treats!Care
Baby's skin is delicate and sensitive, therefore, parents have lots of questions about how to care for her. We chose (almost) all parental ills associated with bathing, scrolling, the first walk and podsunlimy simple and good patents.Centile charts
Thanks to this functionality in a simple convenient way parents can follow the progress of the development of your child on meshes percentile. The measurement results will be available both in the form of a chart (weight and height), and a list of all measurements of the child.Moments, which keep the most beautiful and extraordinary moments of the child's life in photographs and in his memoirs.Moments are arranged chronologically. What better reflect how your child grows and develops from month to month. And you will put a parental journey back in time.Photos with memories you can keep the practical Albums,: Food, Fun, Travel, Sleep, successes and create your own albums.Single moments and entire albums to share your circle of loved ones via e-mail.
Medical advice. Together with the pediatrician, Ewa Miko-Wasowska, we have created a unique guide to the most common symptoms of the disease in infancy. After selecting a symptom of a parent learns how to deal with the child and what may be the symptom. We will try to help you in the most stressful situations.
Always close
Applications My Child is in constant contact with the user through personalized notifications.Always available
My Child application also works offline. When you are outside the network website informs you about important matters related to pregnancy.Presented in the application My child content, including content originating from specialists in the field of medicine they are educational in nature and can not replace direct contact with your doctor. Regardless of familiarize yourself with the content, we suggest that you direct consultation with a doctor.Thank you for all your comments and ratings that allow us to improve the application.


Moje Dziecko z eDziecko.pl APK Version History


 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.2.9 for Android 4.0.3+ Dec. 06, 2016
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.2.7 for Android 4.0.3+ Sep. 20, 2016
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.2.6 for Android 4.0.3+ Jun. 13, 2016
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.2.5 for Android 4.0.3+ May. 23, 2016
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.2.2 for Android 4.0.3+ Dec. 11, 2015
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.2.1 for Android 4.0.3+ Nov. 07, 2015
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.1.2 for Android 4.0.3+ Oct. 14, 2015
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.1.1 for Android 4.0.3+ Sep. 30, 2015
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.1.0 for Android 4.0.3+ Sep. 09, 2015
 • Moje Dziecko z eDziecko.pl v.1.0.1 for Android 4.0.3+ Aug. 26, 2015
Show more

Download Moje Dziecko z eDziecko.pl App for Free

Moje Dziecko z eDziecko.pl

AGORA SA
Android Permissions
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Access to the vibrator.
 • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top