Polska Prasa

Review:

Ta wersja aplikacji nie jest już wspierana i zalecana posiadaczom systemu Android do wersji 4 (Ice Cream Sandwich). Zawsze możesz pobrać całkowicie nową, na bieżąco aktualizowaną aplikację Polska Prasa RSS: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zaggisworkshop.polishpress Dostępna także wersja aplikacji Polska Prasa Cloud - zapraszamy do testowania: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobifly.polishpresscloud -- Najświeższe wiadomości z Polsk

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description

Polska Prasa description

0Ta wersja aplikacji nie jest ju wspierana i zalecana posiadaczom systemu Android do wersji 4 (Ice Cream Sandwich). Zawsze moesz pobra cakowicie now, na bieco aktualizowan aplikacj Polska Prasa RSS:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zaggisworkshop.polishpress

Dostpna take wersja aplikacji Polska Prasa Cloud - zapraszamy do testowania:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobifly.polishpresscloud

--

Najwiesze wiadomoci z Polski i wiata.

Wydajny, funkcjonalny oraz ergonomiczny w uytkowaniu czytnik polskiej prasy internetowej (RSS), ktry oszczdzi twj czas i transfer.

Program serwuje czyste wiadomoci pochodzce z prasy informacyjnej (polskie gazety), a nie jest tylko zbiorem linkw do aktualnoci z gazet mobilnych jak u wikszoci aplikacji w tym dziale.

Szeroka moliwo konfiguracji, a jednoczenie prostota uytkowania poczona z wydajnym mechanizmem zapisu danych w pamici podrcznej, aby mg czyta offline (take wsparcie dla Instapaper, Read It Later oraz Kindle) sprawia e jest to unikalna aplikacja prezentujca polskie gazety.

Ponadto aplikacja zawiera unikaln funkcjonalno penoekranowego podgldu zdj wiadomoci, a take moliwo dodania swoich gazet spoza domylnej bazy programu, co czyni go uniwersalnym czytnikiem RSS/Atom.

Wiadomociami moesz si podzieli za pomoc Facebook'a, Twitter'a, SMS'a, poczt Gmail lub innymi usugami pokrewnymi. Moesz take skopiowa cao, cz zajawki i wklei do innej aplikacji wg uznania, bd wysa samego linka poczt lub do Instapaper bd serwisw pokrewnych.

Oferowany tryb offline, ktry jest przeroczysty dla uytkownika wymiernie zaoszczdza Twj pakiet danych.

Aktualnie obsuguje nastpujcych wydawcw prasy:
* gazeta.pl (Gazeta Wyborcza)
* dziennik.pl (Dziennik) - najwiesze aktualnoci
* rp.pl (Rzeczpospolita)
* gazetaprawna.pl (Gazeta Prawna)
* polskatimes.pl (Polska The Times)
* mediaregionalne.pl (Grupa Media Regionalne), szeroka gama prasy regionalnej
* gazetapolska.pl
* money.pl
* bankier.pl
* wprost24.pl
* infor.pl
* forsal.pl
* pozostae - Interia, Wirtualna Polska, Onet, TVN24, Focus, prasa niezalena (Nowy Ekran, wPolityce, Najwyszy Czas, Do Rzeczy),prasa informatyczna, dziennik internautw, rmf.fm, tokfm, radio maryja, telepolis.pl, ZUS, obserwator finansowy, farmer.pl,satkurier, blogi (appacz.net, kominek.in) This version is no longer supported and recommended holders of Android to Version 4 (Ice Cream Sandwich). You can always download a completely new, constantly updated app Polish Press RSS:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zaggisworkshop.polishpress

Also available with version Polish Press Cloud - welcome to test:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobifly.polishpresscloud

-

Latest news from the Polish and the world.

Efficient, functional and ergonomic to use web press Polish reader (RSS), which will save your time and transfer.

The program serves a clear message from the press information (Polish newspaper), and it is not just a collection of links to news from newspapers like the majority of mobile applications in this section.

Wide configurable, while ease of use combined with a powerful mechanism for writing data in the cache, so you can read offline (including support for Instapaper, Read It Later and Kindle) makes it an unique application that presents Polish newspaper.

Additionally, the application includes unique functionality for viewing images full-screen news, as well as the ability to add their newspapers outside the default database of the program, which makes it a universal reader RSS / Atom feeds.

News you can share via Facebook, Twitter will, SMS, Gmail or other mail related services. You can also copy a whole, some previews and paste it into another application's discretion, or send the same by post or link to Instapaper or related services.

Offered offline, which is transparent to the user measurably saves your data package.

Currently supports the following publishers:
* Gazeta.pl (Gazeta Wyborcza)
* Dziennik.pl (Official) - the latest news
* Rp.pl (Republic of)
* Gazetaprawna.pl (Legal Newspaper)
* Polskatimes.pl (Poland The Times)
* Mediaregionalne.pl (Regional Media Group), a wide range of regional newspapers
* Gazetapolska.pl
* Money.pl
* Bankier.pl
* Wprost24.pl
* Infor.pl
* Forsal.pl
* Other - Yahoo, Virtual Poland, Onet, TVN 24, Focus, independent press (New screen, wPolityce, the Supreme Time To Stuff) Information newspaper, the daily internet users rmf.fm, tokfm, radio mary, telepolis.pl, Social Security, financial observer, farmer.pl, SatKurier, blogs (appacz.net, kominek.in)


Download Polska Prasa App for Free

Polska Prasa

Mobifly
Android Permissions
  • access information about networks.
  • open network sockets.
  • write to external storage.
  • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top