This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Nowenna Pompejańska Darmowa

Download Nowenna Pompejańska Darmowa App - screenshot 1 Download Nowenna Pompejańska Darmowa App - screenshot 2 Download Nowenna Pompejańska Darmowa App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Nowenna Pompejańska Darmowa

Nowenna Pompejańska Darmowa

Nowenna Pompejańska Darmowa

Nowenna Pompejańska Darmowa

Nowenna Pompejańska Darmowa

Description Comments Get help I'm the dev!

Nowenna Pompejańska Darmowa description

0

Wybierz t wersj, jeli posiadasz ju kod dostpu lub zarejestrowae konto na stronie e-pompejanska.pl. Jeli nie masz jeszcze kodu ani konta, darmowa wersja pozwoli ci na odmwienie dziesitki raca i zapoznanie si z podstawowymi funkcjami aplikacji.W penej wersji, razem z lektorami modlisz si kadego dnia 3 lub 4 czci raca. Aplikacja odpowiednio dobiera modlitwy do etapu, na ktrym si znajdujesz. Zapisuje Twoje postpy w modlitwie. Podsuwa rozwaania poszczeglnych tajemnic. Pozwala zmienia urzdzenia w trakcie Nowenny.Najwaniejsze funkcje penej (patnej) wersji aplikacji:
odtwarzanie wszystkich czci raca oraz modlitw przewidzianych na kady dzie Nowenny;
moliwo dodania do kadej dziesitki modlitwy fatimskiej: "O mj Jezu..."
prowadzenie modlitwy bez poczenia z Internetem;
monitorowanie i prezentacja postpw w cigu dnia oraz w cigu caej Nowenny;
zapisywanie postpw w chmurze z moliwoci kontynuowania modlitwy na innych urzdzeniach, np. na komputerze w domu;
inny zestaw rozwaa dla kadej z 6 nowenn, skadajcych si na ca Nowenn Pompejask;
wywietlanie komunikatw przypominajcych o niedokoczonej modlitwie w cigu dnia;
opcja przeduenia doby nawet o 2 godziny, jeli nie udao si zakoczy modlitwy przed pnoc.
Pobierz - Mdl si - Porusz NieboPobierz - Mdl si - Porusz Niebo Choose this version if you already have an access code or the registered account at e-pompejanska.pl.If you do not already have a code or account, free version will allow you to deny decades of the Rosary and become familiar with the basic functions of the application.In the full version, together with teachers you pray every day 3 or 4 parts of the rosary. The application chooses the appropriate prayers to the stage where you are. Saves your progress in prayer. Suggests considering the various mysteries. It allows you to change device during the Novena.Key features of full (paid) version of the application:
playback of all parts of the Rosary and prayers scheduled for each day of the Novena;
option to add to each of dozens of Fatima prayer: "O my Jesus ..."
conduct prayers without an Internet connection;
monitoring and presentation of the progress made during the day and throughout the Novena;
saving progress in the cloud with the ability to continue praying for the other devices, eg. A computer at home;
a different set of considerations for each of the 6 novenas, constituting the entire novena Pompeian;
display messages reminding of the unfinished prayer during the day;
option to extend the day by up to two hours, if you failed to complete the prayer before midnight.
Download - Pray - Move HeavenDownload - Pray - Move Heaven


Download Nowenna Pompejańska Darmowa App for Free

Nowenna Pompejańska Darmowa

Edycja Świetego Pawła
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Read the user's calendar data.
  • Write the user's calendar data.
  • Write to external storage.
  • Record audio.
  • Modify global audio settings.
  • Read only access to phone state.
  • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top