This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

TreningBiegacza.pl

Download TreningBiegacza.pl App - screenshot 1 Download TreningBiegacza.pl App - screenshot 2 Download TreningBiegacza.pl App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

TreningBiegacza.pl

TreningBiegacza.pl

TreningBiegacza.pl

TreningBiegacza.pl

TreningBiegacza.pl

TreningBiegacza.pl

Description Comments Get help I'm the dev!

TreningBiegacza.pl description

0

Przegldaj najnowsze artykuy, plany treningowe i konkursy na portalu TreningBiegacza.pl atwo i szybko na Twoim Androidzie.Dodatkowo znajdziesz w aplikacji przydatne kalkulatory, ktre pomog Ci w codziennych treningach:
- Tempo biegu - Podaj dystans jaki chcesz przebiec oraz czas w jakim chcesz go pokona, a dowiesz si jakiego tempa biegu musisz si trzyma, aby to Ci si udao.- Czas odcinka - Podaj dystans swojego biegu oraz planowane tempo, a podpowiemy Ci w jakim czasie uda Ci si go przebiec.- Dugo kroku - Podaj czn ilo wszystkich krokw prawej i lewej nogi oraz dystans, a dowiesz si jaka bya rednia dugo Twojego kroku podczas biegu. Monitoruj dugo swojego kroku i szlifuj swoj technik.- Pokonana odlego - To proste, ty podajesz planowane tempo oraz ile czasu zamierzasz biec. My powiemy Ci jaki dystans pokonasz.- Przewidywacz czasu odcinkw - Ty podajesz swj czas na ktrym z dystansw, a kalkulator postara si przewidzie Twoje czasy na najpopularniejszych dystansach. Sprawd co Ci czeka.- Nawadnianie podczas biegu - Bez odpowiedniego nawodnienia nici z dobrego samopoczucia czy te dobrych rezultatw na zawodach. Podaj swoj wag, temperatur w jakiej zamierzasz biega i tempo biegu, a my podpowiemy Ci ile mniej wicej powiniene uzupeni pynw w trakcie biegu.Spalanie kalorii - Chcesz si dowiedzie ile sadeka spala bieganie? Nic prostszego. Podaj dystans, swoj wag oraz czas biegu. Tyle wystarczy, eby oszacowa spalone kalorie. Pamitaj, e ilo spalonych kalorii przy tym samym wysiku jest dla kadej osoby rna, a ten wynik tylko szacunkowy.Body Mass Index (BMI) - czyli w skrcie wskanik masy ciaa. Wskanik ten pomoe Ci okreli czy posiadasz optymaln wag ciaa.Body Adiposity Index (BAI) - czyli w skrcie wskanik obrazujcy otuszczenie ciaa. Wynik to procentowa zawarto tkanki tuszczowej w organizmie.Masz wpyw na rozwj aplikacji - daj zna, jakiego kalkulatora brakuje, a my go dodamy! Browse the latest articles, training schedules and competitions on the portal TreningBiegacza.pl quickly and easily on your Android.Additionally, you can find the application useful calculators to help you in your daily workout:
- Pace - Enter the distance you want to run and the time at which you want to beat him, and you'll know what the pace of the course you have to stick to it you succeeded.- Segment time - Enter the distance of its course and the planned pace, and we'll show you what time you manage to run it.- Step length - Enter the total amount of all the steps right and left leg and distance, and you will find out what was the average length of your step during the run. Monitor the length of his stride and hone your technique.- Distance traveled - It's simple, you specify a planned pace and how long you intend to run. We will tell you how far defeat.- Przewidywacz time segments - You you give of your time on one of the distances, and the calculator will try to predict your times for the most popular distances. Check out what awaits you.- Irrigation during the run - Without proper hydration strands of well-being or good results in competitions. Please enter your weight, the temperature at which you intend to run and pace, and we'll show you how much more or less you should replenish fluids during the race.Burn calories - Want to know how much your fat burns running? Nothing easier. Enter the distance, your weight and the running time. That's enough to estimate calories burned. Remember that the amount of calories burned with the same effort is different for each person, and this result only an estimate.Body Mass Index (BMI) - in short body mass index. This indicator will help you determine whether you have an optimal body weight.Body adiposity index (BAI) - in short indicator showing the amount of body fat. The result is the percentage of body fat.You have an impact on the development of applications - let me know what the calculator is missing, and we'll add it!


Download TreningBiegacza.pl App for Free

TreningBiegacza.pl

TreningBiegacza.pl
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Access to the vibrator.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top