This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Menadżer Spalania

Download Menadżer Spalania App - screenshot 1 Download Menadżer Spalania App - screenshot 2 Download Menadżer Spalania App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Menadżer Spalania

Menadżer Spalania

Menadżer Spalania

Menadżer Spalania

Description Comments Get help I'm the dev!

Menadżer Spalania description

0

Menader Spalania jest bardzo prost aplikacj do kontrolowania spalania w Twoim aucie. Gwnym zaoeniem aplikacji jest jej prosta obsuga. Uytkownik uzupenia tylko niezbdne minimum danych, na podstawie ktrych aplikacja oblicza rednie spalanie oraz koszt przejechania 1 kilometra.W fazie testw okazao si, e aplikacja dziaa najlepiej jeli uytkownik rejestruje dane zaraz po zatankowaniu oraz wyczerpaniu "do zera" gazu w przypadku instalacji LPG, lub do zapalenia si rezerwy w napdach benzynowych lub diesel. Innymi sowy, aplikacja najlepiej dziaa dla pomiarw odcinkowego zuycia paliwa.Po zatankowaniu paliwa uytkownik powinien zarejestrowa ten fakt w oknie Dodaj dane tankowania, w ktrym naley uzupeni Dat tankowania, ilo zatankowanego paliwa oraz kwot rachunku (ilo * cena / litr).Po wyczerpaniu gazu lub po zapaleniu si rezerwy benzyny lub oleju napdowego, uytkownik powinien zarejestrowa ten fakt w oknie Uzupenij dane o spalanie, w ktrym naley uzupeni Dat pomiaru, ilo przejechanych km od momentu rejestracji tankowania oraz uwagi.Jest to moja pierwsza aplikacja, take prosz o wyrozumiao. Staraem si j dopracowa pod wzgldem interfejsu, a take optymalizacji kodu. Aplikacja jest dostosowana do rnej wielkoci i rozdzielczoci ekranw, aczkolwiek istnieje prawdopodobiestwo, e na niektrych ekranach dane bd si wywietla w sposb nieprawidowy. Wszystkie bdy bd poprawiane w miar moliwoci jak najszybciej. Combustion manager is a very simple application to control the combustion in your car. The main aim of the application is its ease of use. The user completes only the bare minimum of data, based on which the application calculates the average fuel consumption and the cost of 1 kilometer.During testing, we found that the app works best if the user registers the data immediately after refueling and exhausted "to zero" gas in the case of LPG, or to ignite the reserve by gasoline or diesel drives. In other words, the application works best for the measurement of segmental fuel consumption.After refueling the user must register this fact in the Add data refueling, which should be completed refueling date, the amount of fuel refueled and the amount of the bill (amount * price / liter).After running out of gas or the ignition of reserves of petrol or diesel, you should register this fact in the window Complete data on incineration, which should be completed measurement date, number of driven km from registration refueling and comments.This is my first app, so please bear with us. I tried to refine it in terms of interface and code optimization.It is well adapted to different screen size and resolution, although it is likely that on some screens the data will be displayed incorrectly.All errors will be corrected as soon as possible.


Menadżer Spalania APK Version History


  • Menadżer Spalania v.1.21 for Android 4.1+ Oct. 05, 2015
Show more

Scroll to Top