This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Nawigacja Play

Download Nawigacja Play App - screenshot 1 Download Nawigacja Play App - screenshot 2 Download Nawigacja Play App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Nawigacja Play

Nawigacja Play

Nawigacja Play

Nawigacja Play

Nawigacja Play

Nawigacja Play

Description Comments Get help I'm the dev!

Nawigacja Play description

0

Z Nawigacj Play:
- zyskujesz czas omijajc korki dziki technologii Community Traffic online,
- unikasz mandatw dziki funkcji CB radia, ktra ostrzega m.in. o fotoradarach i kontrolach drogowych,
- jeste na bieco z wszelkimi remontami i nowymi inwestycjami, podrujc zawsze z aktualnymi mapami GPS,
a take:
- nie ponosisz opat za transfer danych podczas korzystania z nawigacji,
- podrujesz bezpiecznie dziki ostrzeeniom dotyczcym ograniczenia prdkoci oraz niebezpiecznych miejscach,
- korzystasz z bazy ponad 400 000 uytecznych miejsc.Jak to dziaa?Trasy omijajce korki
Z Nawigacj Play zyskujesz na czasie oraz dobrym samopoczuciu nie stojc w korkach!
Nawigacja monitoruje natenie ruchu w czasie rzeczywistym, dziki wielotysicznej spoecznoci uytkownikw aplikacji oraz profesjonalnemu monitoringowi floty. Przesyane anonimowo do serwera dane s przetwarzane przez zaawansowane algorytmy, umoliwiajce skuteczne omijanie zakorkowanych odcinkw.Ostrzeenia CB
Nawigacja Play umoliwia dostp w aplikacji do funkcjonalnoci powszechnie uywanego CB-radia. Dziki niej moesz swobodnie zgasza oraz odbiera powiadomienia dotyczce:
- fotoradarw,
- kontroli drogowych,
- nieoznakowanych patroli,
- niebezpiecznych miejsc,
- remontw,
- wypadkw,
- zablokowanych odcinkw,
- zych warunkach pogodowych.Codziennie aktualizowane mapy
Dziki mapie online, za kadym razem gdy uruchamiasz aplikacj masz dostp do najaktualniejszych informacji. Nie musisz zatem dokonywa samodzielnych aktualizacji, aby by na bieco.Baza uytecznych miejsc
Masz dostp do aktualnej bazy ponad 400 tys. tzw. punktw POI, jak stacje paliw, bankomaty, sklepy, restauracje itp. Wybierz interesujc Ci pozycj i nawiguj prosto do celu!
Zainstaluj Nawigacj Play i testuj bezpatnie przez 30 dni!Po okresie bezpatnym, chcc w dalszym cigu mie dostp do usugi, nie musisz podejmowa adnych dziaa. Nawigacja przeduy si automatycznie o kolejny miesic, o czym zostaniesz poinformowany SMSem. Opata miesiczna w Nawigacji Play wynosi 13,99z (z VAT) i obejmuje mapy PolskiWyczenia subskrypcji usugi mona dokona w dowolnym momencie jej trwania wchodzc w menu aplikacji w menu Narzdzia > Moje konto > Zamw usug > Subskrypcja aktywacja/rezygnacja. Po wyczeniu subskrypcji korzystanie z usugi nawigacji moliwe jest do koca okresu rozliczeniowego subskrypcji. From the Navigation Play:
- Gain time by avoiding traffic jams Community Traffic Online
- Avoid seats thanks to the CB radio to warn, among others, speed camera and roadside checks,
- You're up to date with all repairs and new investments, traveling always with the current GPS maps,
and also:
- Do not pay any fees for the transfer of data during the navigation,
- Travel safely with the warnings on speed limits and dangerous places,
- Using a database of over 400 000 Interest.How does it work?Route bypassing traffic jams
From the Navigation Play gain on time, and well-being of not standing in traffic jams!
Navigation monitors the traffic in real time, thanks to a multi-thousand user community applications and professional monitoring of the fleet. Sent anonymously to the server data are processed by advanced algorithms to effectively circumvent the congested sections.Warnings CB
Play Navigation application provides access to commonly used functionality of the CB-radio. With it you can easily submit and receive notifications for:
- Speed cameras,
- Roadside checks
- Unmarked patrols,
- Dangerous places,
- Repairs,
- Accidents,
- Blocked sections,
- Bad weather.A daily updated maps
With the map online, every time you run the application you have access to the most current information. Therefore you do not need to make independent update to be up to date.Database of useful sites
You have access to the current database of over 400 thousand. so-called. POI, such as gas stations, ATMs, shops, restaurants, etc.. Choose a position that interests you and navigate straight to the point!
Install Navigation Play and test free for 30 days!After a period of free, wanting to continue to have access to the service, you need not take any action. Navigation automatically extend for another month, which will be informed by SMS. The monthly fee is 13,99z Play Navigation (VAT) and includes a map of PolishExclusions subscription can be made at any time during its entering in the application menu in Tools> My Account> Sign Up> Subscription activation / cancellation. When you turn off a subscription to use the service navigation is possible until the end of the billing period subscription.


Nawigacja Play APK Version History


 • Nawigacja Play v.10.1.100 May. 05, 2016
 • Nawigacja Play v.10.0.82 Mar. 13, 2016
Show more

Download Nawigacja Play App for Free

Nawigacja Play

P4 sp. z o.o. operator sieci Play
Android Permissions
 • Change Wi-Fi connectivity state.
 • Receive SMS messages.
 • Send SMS messages.
 • List of accounts in the Accounts Service.
 • Read only access to phone state.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Access information about networks.
 • Modify global audio settings.
 • Open network sockets.
 • Read or write the system settings.
 • Write to external storage.
 • Access to the vibrator.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Install a shortcut in Launcher.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top