This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Przepisy drogowe

Download Przepisy drogowe App - screenshot 1 Download Przepisy drogowe App - screenshot 2 Download Przepisy drogowe App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Przepisy drogowe

Przepisy drogowe

Przepisy drogowe

Przepisy drogowe

Przepisy drogowe

Description Comments Get help I'm the dev!

Przepisy drogowe description

0

Kodeks Drogowy i Ustawa o kierujcych pojazdami (wcznie ze zmianami z maja 2015), Taryfikator mandatw i punktw, symbole i opisy znakw drogowych i urzdze bezpieczestwa ruchu drogowego, informacje o alkoholu, prdkoci, pomiarach prdkoci i inne przydatne opisy dla polskich kierowcw (szczegy niej).
Polish regulations related to road traffic + useful information for drivers (application in Polish language only)
Aplikacja dla Androida jest darmowa i taka pozostanie, zaley mi na jej wysokiej jakoci merytorycznej. W razie wtpliwoci lub znalezienia bdu BARDZO PROSZ O BEZPOREDNI KONTAKT (Google Play na to nie pozwala) np. korzystajc z opcji do kontaktu w aplikacji lub wysyajc maila na marcin@mwiacek.comDostpne jest przeszukiwane (rwnie z systemowego Quick Search Box czyli "Google search"), rne widoki, wygodne powikszanie i pomniejszanie treci oraz wyczanie blokady klawiatury.Aplikacja moe nie dziaa pod Androidem 3.2, dostpna jest te wersja www i na platform Tizen, mona j rwnie pobra z App Store (wicej na mwiacek.com)Obecnie w aplikacji zawarte s:1. Kodeks Drogowy (Prawo o ruchu drogowym) wcznie z najnowszymi zmianami z maja 20152. Ustawa o kierujcych pojazdami wcznie z najnowszymi zmianami z maja 20153. CAY Taryfikator mandatw (tabela B) i punktw karnych wraz z kodami czynw (oddzielne i poczone) z najnowszymi zmianami (z kwietnia 2015), na razie brak uwzgldnienia kar z Ustawy o transporcie drogowym4. informacje o znakach drogowych i urzdzeniach bezpieczestwa drogowego opracowane na podstawie Rozporzdze5. Rozporzdzenie w sprawie postpowania z kierowcami naruszajcymi przepisy ruchu drogowego6. informacje o maksymalnej prdkoci i sposobach jej pomiarw7. informacje o towarach niebezpiecznych opracowane na podstawie Umowy europejskiej dotyczcej midzynarodowego przewozu drogowego towarw niebezpiecznych (ADR), jak rwnie kody UN rnych towarw8. numery alarmowe9. informacje o oznaczeniach opon10. oznaczenia olejw silnikowych11. szczegy prawne dotyczce stanu po uyciu alkoholu i stanu nietrzewoci12. informacje o kodach ogranicze w prawie jazdyi inne The Highway Code and the Act of drivers (including changes of May 2015), Tariff fines and points, symbols and descriptions of road signs and road traffic safety equipment, information about alcohol, speed, speed measurements and other useful descriptions for Polish drivers (details below ).
Polish regulations related to road traffic + useful information for drivers (application in Polish language only)
The application for Android is free and will remain so, I care for her unrivaled quality. In case of doubt or find a bug VERY PLEASE DIRECT CONTACT (Google Play does not allow it) eg. Using the contact options in your application or sending an email to marcin@mwiacek.comThere is searched (with the Quick Search Box system that is "Google search"), different views, comfortable zoom in and out content and deactivate keypad lock.The application may not work on Android 3.2 is also available as web version and Tizen platform, it can also be downloaded from the App Store (more on mwiacek.com)Currently, applications are included:1. The Code Road (Road Traffic Law) including the most recent amendments of May 20152. Act on driving vehicles including the latest changes of May 20153. ALL Tariff seats (Table B) and penalty points with codes of conduct (separate and combined) with the latest changes (April 2015), for the time being not taken into account penalties of Law on Road Transport4. Information on traffic signs and road safety devices developed on the basis of Regulations5. Regulation on the management of drivers violating traffic regulations6. Information about the maximum speed and how its measurements7. information on dangerous goods developed on the basis of the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), as well as UN codes of various goods8. emergency numbers9. information about tire markings10. marking engine oils11. legal details on the status of the use of alcohol and intoxication12. information about the codes of restrictions on the licenseand other


Przepisy drogowe APK Version History


  • Przepisy drogowe v.1.40 for Android 2.2+ Jul. 09, 2015
Show more

Scroll to Top