This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Arguido przewodnik turystyczny

Download Arguido przewodnik turystyczny App - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Arguido przewodnik turystyczny

Arguido przewodnik turystyczny

Arguido przewodnik turystyczny

Arguido przewodnik turystyczny

Arguido przewodnik turystyczny

Arguido przewodnik turystyczny

Description Comments Get help I'm the dev!

Arguido przewodnik turystyczny description

0

Arguido to nowoczesna usuga, skierowana do posiadaczy urzdze mobilnych (smartphone, tablet) realizujca funkcj przewodnika miejskiego. To co wyrnia nasze oprogramowanie z grona innych mobilnych przewodnikw turystycznych, to zastosowanie nowoczesnej i rewolucyjnej technologii Augmented Reality (rozszerzona rzeczywisto). Dziki niej uytkownik moe obserwowa nie tylko elementy wiata rzeczywistego, ale take generowane przez urzdzenie mobilne obiekty wirtualne. Arguido to take doskonae narzdzie promocyjne umoliwiajce przedsibiorcom tworzenie wasnych wirtualnych punktw promujcych ich produkty / usugi, zmian opisw w czasie rzeczywistym, przeprowadzanie kampanii kuponowych. Dziki tej aplikacji jej uytkownicy atwo odnajd znajdujce si wok nich punkty turystyczne, restauracje, puby, bankomaty, punkty usugowe, etc.. oraz zaznajomi si z ich opisami / ofert. Arguido pozwala turycie:
Odby spacer dowoln tematyczn tras przy zastosowaniu wizualizacji wspieranej przez rozszerzon rzeczywisto
Odnale w pobliu obiekty z przewodnikw turystycznych, punkty usugowe, bankomaty, bary, restauracje, kluby, etc..
Wygenerowa dowoln tras turystyczn w oparciu o dowolne kryteria uytkownika (dugo trasy, kategorie punktw na trasie, odlego pomidzy poszczeglnymi punktami, czas przejcia trasy, etc..)
Tworzy wasne trasy z miejsc, w ktrych si byo, z wasnymi komentarzami, fotografiami, opisami
Dzieli si trasami z innymi uytkownikami, udostpnianie tras przez Facebook, Informowanie przez Facebook o aktualnie odwiedzanym miejscu
Wyszuka informacje na temat obiektu z kilkudziesiciu kategorii w bazie danych dostpnej w systemie
Arguido pozwala przedsibiorcy
Promowa swoj dziaalno / produkt / usug poprzez naniesienie w systemie wirtualnego punktu, ktry bdzie widziany przez zwiedzajcych miasto turystw z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistoci
Aktualizowa w czasie rzeczywistym treci promocyjne, co stanowi przewag dla mediw takich jak radio, telewizja, prasa
Realizowa kampanie promocyjne z zastosowaniem kuponw rabatowych
Tworzy w systemie wasne podstrony mobilne pozwalajce na wprowadzenie szczegowej informacji dot. produktu / usugi / dziaalnociNa aplikacj Arguido skadj si: przewodnik turystyczny po Warszawie, przewodnik turystyczny po Krakowie, przewodnik turystyczny po Kielcach, przewodnik turystyczny po Kazimierzu Dolnym, przewodnik po Zamociu, przewodnik turystyczny po Lublinie, przewodnik turystyczny po odzi, przewodnik turystyczny po Zakopenem, przewodnik turystyczny po Katowicach, przewodnik turystyczny po Czstochowie, przewodnik turystyczny po Wrocawiu, przewodnik turystyczny po Poznaniu, przewodnik turystyczny po Toruniu, przewodnik turystyczny po Bydgoszczy, przewodnik turystyczny po Szczecinie, przewodnik turystyczny po Gdasku, przewodnik turystyczny po Gdyni, przewodnik turystyczny po Sandomierzu, przewodnik turystyczny po Sopocie, przewodnik turystyczny po Biaymstoku, przewodnik turystyczny po Radomiu oraz przewodnik turystyczny po Starachowicach. Arguido is a modern service aimed at users of mobile devices (smartphone, tablet) implementing a guide city. What distinguishes our software from a group of other mobile tourist guides, the use of modern and revolutionary Augmented Reality technology (augmented reality). With the user you can observe not only the elements of the real world, but also generated by a mobile device virtual objects. Arguido is also a great promotional tool allowing entrepreneurs to create their own virtual points to promote their products / services, change descriptions in real time, conducting coupon campaign. With this application, the users can easily find them located around the points of interest, restaurants, pubs, ATMs, services, etc .. and become familiar with their descriptions / offer.Arguido allows tourists:
Have received any thematic walk route using visualization, supported by an expanded reality
Locate nearby objects with tourist guides, service points, ATMs, bars, restaurants, clubs, etc ..
Generate any tourist route based on any user criteria (length of the route, the categories of points on the route, the distance between each point, the time of transition routes, etc ..)
Create your own tour of the places in which they were, with their own comments, photographs, descriptions
Share routes with other users, share routes by Facebook, Facebook Informing about the currently visited site
Search for information about the object from dozens of categories in the database available in the system
Arguido allows entrepreneurs
Promote your business / product / service by applying a virtual point system, which will be seen by visitors of-town visitors by using augmented reality technology
Update the real-time promotional content, which is an advantage for media such as radio, television, press
Pursue promotional campaigns using coupons
Create your own sub-system mobile allowing you to enter detailed information regarding. Product / service / activityOn the application Arguido skadj up: Warsaw tourist guide, travel guide Krakow, Kielce tourist guide, tourist guide in Kazimierz Dolny, a guide to Zamosc travel guide Lublin, Lodz tourist guide, travel guide Zakopenem, Katowice travel guide , tourist guide Czestochowa, Wroclaw tourist guide, travel guide Poznan, Torun tourist guide, travel guide Bydgoszcz, Szczecin tourist guide, travel guide Gdansk, Gdynia tourist guide, travel guide Sandomierz travel guide Sopot , Bialystok tourist guide, travel guide Radom and Starachowice tourist guide.


Arguido przewodnik turystyczny APK Version History


 • Arguido przewodnik turystyczny v.1.36 for Android 4.0.3+ Dec. 04, 2016
 • Arguido przewodnik turystyczny v.1.35 for Android 4.0.3+ Sep. 05, 2016
 • Arguido przewodnik turystyczny v.1.29 for Android 3.0+ Aug. 01, 2015
Show more

Download Arguido przewodnik turystyczny App for Free

Arguido przewodnik turystyczny

AGM Reality
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Access approximate location.
 • Access precise location.
 • Access information about networks.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Access the camera device.
 • Write to external storage.
 • Read only access to phone state.
 • Initiate a phone call without going through the Dialer user interface for the user to confirm the call.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top