InPost Mobile

Review:

Dzięki bezpłatnej aplikacji InPost Mobile od dziś masz możliwość śledzenia przesyłek InPost w telefonie - w każdej chwili i w dowolnym miejscu. Lista dostępnych funkcji dla użytkownika zweryfikowanego: - dostęp do listy przesyłek przychodzących i dodanych ręcznie (tzw. "przesyłek obserwowanych"), takich jak: Paczka Paczkomatowa, Allegro Paczkomaty, Allegro Polecony, E-commerce Polecony, Paczka Paczkomatowa zwrotna; UWAGA: Odświeżenie statusów przesyłek jest moż

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

InPost Mobile description

0Dziki bezpatnej aplikacji InPost Mobile od dzi masz moliwo ledzenia przesyek InPost w telefonie - w kadej chwili i w dowolnym miejscu.
Lista dostpnych funkcji dla uytkownika zweryfikowanego:

- dostp do listy przesyek przychodzcych i dodanych rcznie (tzw. "przesyek obserwowanych"), takich jak: Paczka Paczkomatowa, Allegro Paczkomaty, Allegro Polecony, E-commerce Polecony, Paczka Paczkomatowa zwrotna;
UWAGA: Odwieenie statusw przesyek jest moliwe poprzez przecignicie palcem pionowo w d na ekranie "Moje przesyki";
- moliwo ledzenia przesyek poprzez rczne wpisanie numeru przesyki lub jej zeskanowanie;
- moliwo znalezienia punktw InPost (Paczkomatw, Punktw Obsugi Klienta, Awizomatw24 itd.) i wyznaczenia do nich trasy;
- moliwo ustawienia przypomnienia o odbiorze przesyki o danej godzinie lub w danej odlegoci od Paczkomatu docelowego (100 m, 200 m, 300 m);
- dostp do licznika pokazujcego czas pozostay do odbioru przesyki w Paczkomacie;
- moliwo dodania przesyki osoby trzeciej, czyli tzw. przesyki obserwowanej do listy przesyek z poziomu Moje przesyki, a take z poziomu ledzenia przesyek - po wpisywaniu lub zeskanowaniu nr przesyki;
- moliwo filtrowania listy "Moje przesyki" wedug kierunku, rodzaju przesyki, jej statusu, a take okrelonego przedziau czasowego;
- moliwo generowania kodu QR bezporednio na Twoim urzdzeniu mobilnym;
- moliwo opacenia przesyki pobraniowej za pomoc Pay-by-link oraz za pomoc MasterPass;
- dostp do samouczka.
Lista dostpnych funkcji dla osb, ktre nie zweryfikuj swoich danych:
-moliwo ledzenia poprzez rczne wpisanie nr przesyki lub jej zeskanowanie;
-moliwo znalezienia punktu InPost (Paczkomatu, Punktu Obsugi Klienta, Awizomatu 24 itd.);
-moliwo zweryfikowania numeru telefonu z poziomu menu, w celu korzystania z penej funkcjonalnoci aplikacji;
-dostp do samouczka.W zwizku z planowanym staym rozwojem aplikacji i wzbogacaniem jej o nowe funkcjonalnoci, czekamy na Wasze wiadomoci z uwagami, pomysami i sugestiami mobile@inpost.pl.W przypadku problemw ze znalezieniem paczki, prosimy o wiadomo na adres techinfo@inpost.pl (wraz z numerem przesyki i opisem zaistniaej sytuacji). Mona take napisa do nas w tej sprawie za porednictwem Facebooka: www.facebook.com/paczkomaty With the free app InPost Mobile from today, you have the ability to track shipments InPost on the phone - anytime and anywhere.
The list of available functions for the user verified:
- Access to the list of inbound and added manually (so-called. "Watchlist shipments"), such as: Pack Paczkomaty, Paczkomaty Allegro, Allegro Advice, E-Commerce Advice, Pack easyPack feedback;
NOTE: Refresh status in shipments is possible by dragging your finger vertically down on the "My delivery";
- The ability to track shipments by manually entering a tracking number or the scan;
- The possibility of finding points InPost (Paczkomaty, Customer Service Points, Awizomatw24 etc.) and designate them along the route;
- You can set reminders for receipt of the consignment at a given time or a given distance from Paczkomatu target (100 m, 200 m, 300 m);
- Access to counter showing the remaining time to receive the goods in parcels;
- The possibility of adding a third party shipments, ie. "Consignment observed" to the list of items from the "My delivery", as well as the level of "tracking" - for typing or scanning the number of the consignment;
- The ability to filter the list of "My delivery," according to the direction, type of shipment and status, as well as a specific period of time;
- The ability to generate a QR code directly on your mobile device;
- The ability to pay for shipping pobraniowa using the Pay-by-link and using MasterPass;
- Access to tutorial.
The list of available features for people who do not verify their data:
- The ability to track by manually entering no shipping or scan;
- The possibility of finding the point InPost (Paczkomatu, the Customer Service Point, Awizomatu 24, etc.);
- The ability to verify the phone number from the menu, in order to use the full functionality of the application;
- Access to tutorial.In connection with the planned permanent application development and enrichment of its new features, waiting for your messages with comments, ideas and suggestions mobile@inpost.pl.If you have trouble finding the package, please email us at techinfo@inpost.pl (with a tracking number and description of the situation). You can also write to us in this case via Facebook: www.facebook.com/paczkomatyInPost Mobile APK Version History


 • InPost Mobile v.1.0.0.90 for Android 4.0.3+ Nov. 16, 2015
Show more


Download InPost Mobile App for Free

InPost Mobile

InPost Paczkomaty Listy Kurier
Android Permissions
 • open network sockets.
 • write to external storage.
 • access information about networks.
 • access approximate location.
 • access precise location.
 • access extra location provider commands.
 • access information about networks.
 • access information about Wi-Fi networks.
 • open network sockets.
 • read from external storage.
 • access the camera device.
 • receive SMS messages.
 • read SMS messages.
 • read only access to phone state.
 • connect to paired bluetooth devices.
 • prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • list of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top