This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Meteo ICM

Download Meteo ICM App - screenshot 1 Download Meteo ICM App - screenshot 2 Download Meteo ICM App - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Meteo ICM

Meteo ICM

Meteo ICM

Meteo ICM

Meteo ICM

Meteo ICM

Description Comments Get help I'm the dev!

Meteo ICM description

0

Meteo ICM jest aplikacj wywietlajc prognoz pogody pobran z bezpatnego serwisu meteo.pl. Umoliwia podejrzenie aktualnej prognozy pogody, sprawdzenie komentarza synoptyka oraz utworzenie widetu z meteorogramem.
Aplikacja zostaa stworzona zgodnie z nowoczesnymi zaleceniami Material Design (dziaa te na starszych wersjach Androida).
Aplikacja nie wywietla reklam.
Funkcje:
- Prezentacja meteorogramw w aplikacji (modele UM i COAMPS)
- Prezentacja komentarza synoptyka
- Lista dostpnych miast
- Mapa umoliwiajca wybr miejsca prognozy pogody
- Dodanie miejscowoci do listy ulubionych miejscowoci
- Edycja nazw ulubionych miejscowoci
- Konfigurowalny widet odwieany automatycznie lub na danie
- Wybr okresu odwieania widetu
- Otwarcie meteorogramu w przegldarce
================
Instrukcja:
================
Widet nie tworzy si automatycznie, musisz doda go rcznie. Procedura tworzenia widetu moe przebiega nieco inaczej na rnych telefonach:
Metoda 1:
Wcinij przycisk Home -> Menu -> Widety -> wybierz Meteo
Metoda 2:
Wcinij przycisk Home, przytrzymaj palec na wolnym polu na pulpicie, wybierz opcj Widety -> Meteo
Metoda 3:
Otwrz list zainstalowanych aplikacji przyciskiem Home -> Aplikacje -> Widety -> przecignij Meteo na gwny pulpit================
Wane informacje:
================
- Meteo moe nie dziaa prawidowo, jeeli jest kontrolowany przez program zarzdzajcy procesami ("task killer")
- Ze wzgldu na ograniczenia platformy Android, przeniesienie aplikacji na kart SD uniemoliwia tworzenie widgetw
- Aplikacja zostaa zoptymalizowana i nie zwiksza zuycia baterii
- Aby uruchomi aplikacj wymagane jest urzdzenie z Androidem w wersji co najmniej 4.0.3 (IceCreamSandwich).- Prognoza wykorzystywana w aplikacji zostaa udostpniona nieodpatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski. Wyniki uzyskano przy uyciu oprogramowania Met Office. Material produced using Met Office Software.
- Komentarz synoptyka pochodzi z bezpatnego serwisu meteo.pl, prowadzonego przez ICM, Uniwersytet Warszawski.
- Wyniki prezentowane w aplikacji s prognozami i mog si rni si od od warunkw pogodowych, jakie miay miejsce w rzeczywistoci.
- Autor aplikacji nie jest w aden sposb zwizany z ICM, Uniwersytet Warszawski. Aplikacja moe zawiera bdy i wywietla nieprawidowe prognozy pogody. Meteo ICM is an application that displays weather forecast taken from meteo.pl free service. It allows you to preview the current weather forecasts, checking comment synoptic and creating a widget from meteorogramem.
The application was developed according to modern recommendations of Material Design (also works on older versions of Android).
The application does not display ads.
Features:
- Presentation of meteorogramw in the application (models UM and COAMPS)
- Presentation comment synoptic
- The list of available cities
- Map of selecting a space weather forecasts
- Adding the village to favorites villages
- Edit names of your favorite village
- Customizable widget refreshes automatically or on demand
- Selecting the widget refresh period
- Opening meteorogramu in your browser
================
Instructions:
================
Widget not created automatically, you have to add it manually. The procedure for creating a widget may run slightly differently on different phones:
Method 1:
Press the Home button -> menu -> Widgets -> select Meteo
Method 2:
Press the Home button, hold your finger on an open field on the desktop, select Widgets -> Meteo
Method 3:
Open the list of installed applications by pressing Home -> Applications -> Widgets -> Meteo drag on the main desktop================
Important information:
================
- Meteo may not work properly if it is controlled by the program management process ("task killer")
- Due to Android restrictions, moving applications on the SD card prevents the formation widgets
- The application has been optimized and does not increase battery
- To start the application required a device with Android at least version 4.0.3 (IceCreamSandwich).- Forecast used in the application was made available free of charge by meteo.pl service run by the ICM, Warsaw University. The results were obtained using software Met Office. Material produced using Met Office Software.
- Comment forecaster comes with a free service meteo.pl, conducted by ICM, Warsaw University.
- The results presented in the application are predictions and may differ from the weather conditions that took place in reality.
- Author application is in no way affiliated with ICM, Warsaw University. The application may contain errors and display incorrect weather forecast.


Meteo ICM APK Version History


  • Meteo ICM v.0.3.7 for Android 4.0+ Mar. 20, 2016
  • Meteo ICM v.0.3.6 for Android 4.0+ Jan. 23, 2016
  • Meteo ICM v.0.3.5 for Android 4.0.3+ Jul. 16, 2015
Show more

Download Meteo ICM App for Free

Meteo ICM

ATK.
Android Permissions
  • Access information about networks.
  • Open network sockets.
  • Write to external storage.
  • Access precise location.
  • Access approximate location.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top