This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Legend Online - Polska

Download Legend Online - Polska Game - screenshot 1
Sponsored links
Loading...

Legend Online - Polska

Legend Online - Polska

Legend Online - Polska

Legend Online - Polska

Legend Online - Polska

Legend Online - Polska

Description Comments Get help I'm the dev!

Legend Online - Polska description

0

Szlachetni rycerze! Kapanka wityni potrzebuje Waszej pomocy! Legend Online jest mobiln gr CCG oraz MMO, ktra oferuje graczom niezwyke doznania kolekcjonowania kart, dobierania talii, walki z potworami oraz innymi graczami (pk lub pojedynek pvp). Ponad 200 kart rnego typu i poziomu do znalezienia, stworzenia i rozwijania. Twoja talia ronie w si razem z Tob! Zdobycie unikalnych kart bdzie kosztowa Ci troch czasu i wysiku, ale opanowanie ich potnej mocy z pewnoci wynagrodzi Ci wszelkie trudy! Dobry wybr i u stawienie kart uatwi Ci prowadzenie walki oraz sprawi, e Twoi znajomi bd patrze z zazdroci na Twoje dokonania. Po ustawieniu kart w szyku, walka odbywa si w trybie automatycznym! Wystarczy, e bdziesz obserwowa jak postpuje bitwa i po jej zakoczeniu zbierzesz upy, dowiadczenie i przede wszystkim satysfakcj. W realiach redniowiecznego fantasy staniesz si bohaterem pomagajcym piknej kapance przywrci wiatu pokj i dobrobyt. Przygoda czeka! Dowied swej odwagi i biegoci w walce. Uyj zmysu taktycznego by uratowa wiat!Legend Online jest kontynuacj przegldarkowego hitu o tej samej nazwie, ktry zyska niezwyk popularno w wielu krajach, szczeglnie w Turcji. Przegldarkowa wersja Legend Online przycigna ponad 10 milionw graczy z caego wiata. Zostaa oceniona przez Facebook jako 25. najpopularniejsza gra w caym internecie. Oto wybrane elementy gry:++ Atmosfera epickiego fantasy bdzie towarzyszy Ci w trakcie rozgrywki. Wybierz jedn z trzech wyjtkowych klas postaci, by rozpocz sw przygod: WOWNIK (silny i odwany), UCZNIK (zwinny i precyzyjny) oraz CZARODZIEJ (mdry i kreatywny). Kada profesja posiada swoisty zestaw atrybutw oraz umiejtnoci. Wybierz tak, ktra najlepiej Ci odpowiada!++ Niezwykle emocjonujcy tryb PK: Przygotuj swoje wasne karty i zaimponuj wszystkim na ARENIE PVP. Podejmij rkawic i rozpocznij POJEDYNEK!++ Kombinacja gatunkw CCG, RPG i MMO; w grze odnajdziesz wszystkie te elementy. Kolekcjonuj karty (CCG), wciel si w rol bohatera (RPG) oraz wspzawodnicz z innymi graczami w tym samym czasie (MMO). Ktrykolwiek z wyej wymienionych rodzajw gry jest twoim ulubionym, z pewnoci polubisz Legend Online.++ Rwnowaga pomidzy wyczerpujc walk i relaksujc rozgrywk. Spektakularne efekty wizualne poczone z automatycznym sterowaniem!++ Kolekcjonowanie i zarzdzanie poczone ze planowaniem strategii: zbieranie kart i przechodzenie coraz to wyszych etapw zapewni Ci wiele ambitnych wyzwa oraz przyniesie mnstwo satysfakcji. Z trudem odniesione zwycistwa sprawi, e zadasz sobie spraw z wagi drobnych zmian w taktycznym ustawieniu kart a take potrzeby ich nieustannego ulepszania. Bdziesz dumny z odniesionych przez siebie postpw! Jest to doskonaa pozycja do zabawy w tak zwanym "midzyczasie" oraz po prostu dla zabicia czasu.++ Czujesz si bezradny w obliczu potnych potworw? Uyj dodatkowej karty z talii swojego znajomego i zmie przeciwnikw z powierzchni ziemi za pomoc sojusznika, ktrego zawsze pragne mie! By moe pewnego dnia to Ty staniesz si bohaterem, ktry przechyli szal zwycistwa na stron jednego z przyjaci.RECENZJE
5/5 Niesamowita gra Gui Jorge
5/5 Bardzo dobra. Zupenie pozbawiona lagw Erick Mateus
5/5 Szukaem tak wcigajcej i przyjemnej gry od duszego czasu. Nie musisz dokonywa mikropatnoci, by by silnym i dobrze si bawi. ekuLz
5/5 Uzaleniajca... w pozytywnym tego sowa znaczeniu!! Bije na gow wiele innych gier online! Zaphode
5/5 Jest to wspaniaa gra RPG. Stanowczo polecam. GrotesqueGuitarJeeli lubisz poczenie CCG i walki, nie zwlekaj! Pobierz ju teraz! Zapro swoich znajomych i baw si razem z nimi! Szlachetni rycerze! Stacie si bohaterami mogcymi uratowa kapank oraz cay wiat! Noble knights! The priestess of the temple needs your help!Legend Online CCG is a mobile game and MMO that offers players a unique experience collectible cards, matching waist, fight monsters and other players (or duel pvp pk). Over 200 cards of different types and levels to find, create and develop. Your deck continues to grow with you! Gaining unique card will cost you some time and effort, but mastering their mighty power will reward you any effort! Good choice to appear and in keeping tabs will help you fight and make your friends will look with envy at your achievements. After setting the cards in the array, the battle takes place in automatic mode! You can just see how the battle is progressing and after you collect loot, experience and, above all, rewarding.The reality of medieval fantasy will become a hero to help a beautiful priestess restore world peace and prosperity. Adventure awaits! Prove your courage and skill in battle. Use your tactical sense to save the world!Legend Online is a continuation of a browser hit of the same name, which became extremely popular in many countries, especially in Turkey. Browser version of Legend Online has attracted more than 10 million players around the world. Has been assessed by Facebook as the 25th most popular game all over the internet.Here are some elements of the game:++ Epic fantasy atmosphere will accompany you during the game. Choose one of three unique character classes to begin their adventure: vovnik (strong and brave), UCZNIK (agile and precise) and WIZARD (clever and creative). Each profession has a specific set of attributes and skills. Choose the one that suits you best!Extremely exciting ++ PK mode: Prepare your own cards and impress everyone at the ARENA PVP. Take the gauntlet and start DUEL!++ The combination of species CCG, RPG and MMO; in the game you will find all of these items. Collect cards (CCG), Take on the role of a hero (RPG) and compete against other players at the same time (MMO). Any of these types of games is your favorite, you will definitely love Legend Online.++ The balance between comprehensive struggle and relaxing gameplay. Spectacular visuals combined with automatic control!Collecting and managing ++ combined with strategy planning: collecting cards and jumping higher and higher stages will provide you with many challenging tasks and will bring a lot of satisfaction. With difficulty victories make you ask aware of the importance of small changes in the tactical set of cards and the need for their continuous improvement. You will be proud of sustained progress by yourself! This is an excellent position to play in the so-called "Meanwhile," and just to pass the time.++ Do you feel helpless in the face of powerful monsters? Use additional card from the deck of his friend and forgive opponents to the ground by means of an ally, which have always wanted! Perhaps one day you will become a hero who will tip the scales of victory to the site of one of the friends.REVIEWS
5/5 "Awesome game" - Gui Jorge
5/5 "Very good. Entirely without lag "- Erick Mateus
5/5 "I was looking so addictive and enjoyable game for a long time. You do not have to make micropayments to be strong and have a good time. "- EkuLz
5/5 "Addictive ... in the positive sense of the word !! Beats many other online games! "- Zaphod
5/5 "This is a great RPG. We strongly recommend it. "- GrotesqueGuitarIf you like the combination of CCG and fight, do not delay! Download it now! Invite your friends and have fun with them! Noble knights! Become heroes that may save the priestess and the whole world!


Download Legend Online - Polska App for Free

Legend Online - Polska

Oasis Card Games
Android Permissions
 • Open network sockets.
 • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
 • Open network sockets.
 • Access information about networks.
 • Access information about Wi-Fi networks.
 • Change Wi-Fi connectivity state.
 • Change network connectivity state.
 • Read only access to phone state.
 • Send SMS messages.
 • Read SMS messages.
 • Receive SMS messages.
 • Access to the vibrator.
 • Access the camera device.
 • Flashlight.
 • Write to external storage.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top