This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Odlotowe Wieżowce

Download Odlotowe Wieżowce Game - screenshot 1 Download Odlotowe Wieżowce Game - screenshot 2 Download Odlotowe Wieżowce Game - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Odlotowe Wieżowce

Odlotowe Wieżowce

Odlotowe Wieżowce

Odlotowe Wieżowce

Odlotowe Wieżowce

Odlotowe Wieżowce

Description Comments Get help I'm the dev!

Odlotowe Wieżowce description

0

Gra Odlotowe Wieowce to gra strategiczna w przegldarce on-line. Przyciga swoj fabu i danymi ekonomicznymi. W tym samym czasie gra ponad 3 000 osb.
Twoim celem jest zbudowanie Odlotowego Wieowca. Liczba kondygnacji jest nieograniczona. Trzeba tylko mie wystarczajco duo rodkw na ich budow.
Dwie gwne waluty w grze to monety i banknoty. Po zbudowaniu kadej kondygnacji budynku gracz musi podj decyzj co umieci na tym pitrze.
Pitro mona przeznaczy do zamieszkania lub wybra jedn z dziedzin biznesowych. Na przykad rozrywk, sztuk, czy ywno.
Twoi pracownicy yj w strefie mieszkalnej Twojego wieowca.
Naley pamita, e pracownicy wirtualni Odlotowego Wieowca maj rne talenty i preferencje, tak jak w rzeczywistoci. Kto jest dobry w sprzeday ciastek, inni s przygotowani do pracy w przemyle rozrywkowym.
Moesz zobaczy kwalifikacje kadego pracownika, jak tylko on lub ona przeniesie si do budynku. W celu zwikszenia sprzeday w niektrych przedsibiorstwach, wybr pracownikw musi odbywa si ze szczegln odpowiedzialnoci.
Gra oferuje wiele narzdzi do kontroli dziaalnoci gospodarczej oraz monitorowanie nastroju lokatorw.
Na pierwszy rzut oka gra moe wydawa si nudna i monotonna. Ale po wybudowaniu dziesitego pitra, zaoeniu firmy i przeprowadzce do budynku, bdziesz musia zajmowa si rnymi aspektami gry, biorc pod uwag dochody i wydatki.
Tak szybko, jak to moliwe kady bdzie mg Ci sprawdzi. Play Totally skyscrapers is a strategy game in the browser on-line. It attracts your story and economic data. At the same time, the game more than 3 000.
Your goal is to build a waste Skyscraper. Number of stories are unlimited. You just need to have enough funds for their construction.
The two main currency in the game are coins and banknotes. After the construction of each floor of the building the player must decide whether to put this floor.
Floor can be used to address or select one of the business areas. For example, entertainment, art, and food.
Your employees live in a residential area of your building.
Keep in mind that employees exhaust virtual Skyscraper have different talents and preferences, as in reality. Someone is good at selling cakes, others are prepared to work in the entertainment industry.
You can see the qualifications of each employee, as soon as he or she moves into the building. In order to increase sales in some companies, the selection of staff must take particular responsibility.
The game offers a variety of tools to control and monitor the business mood tenants.
At first glance, the game may seem boring and monotonous. But after building the tenth floor, starting a business and moving into the building, you will have to deal with different aspects of the game, taking into account the income and expenses.
As soon as possible, everyone can see you.


Odlotowe Wieżowce APK Version History


  • Odlotowe Wieżowce v.5.2 for Android 1.6+ Oct. 11, 2015
Show more

Download Odlotowe Wieżowce App for Free

Odlotowe Wieżowce

ALLMobile
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
  • Read only access to phone state.
  • Access information about Wi-Fi networks.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top