Rắn Săn Mồi Online

Review:

Cách chơi - Chạm vào màn hình để điều khiển con rắn di chuyển, nếu đầu của bạn chạm vào người chơi khác, bạn sẽ phát nổ và sau đó là trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng nếu người khác vô tình chạm vào bạn, họ sẽ phát nổ và sau đó bạn có thể ăn họ, ăn càng nhiều bạn sẽ càng dài ra.Trong trò chơi này bạn có cơ hội chiến thắng ngay cả khi bạn còn nhỏ! Nếu bạn là một hoa tiêu nhanh nh

Read full review
Read our Privacy policy & Disclaimer Description
I'm the dev! Comments Get help FAQ

Rắn Săn Mồi Online description

0Cch chi - Chm vo mn hnh iu khin con rn di chuyn, nu u ca bn chm vo ngi chi khc, bn s pht n v sau l tr chi s kt thc. Nhng nu ngi khc v tnh chm vo bn, h s pht n v sau bn c th n h, n cng nhiu bn s cng di ra.Trong tr chi ny bn c c hi chin thng ngay c khi bn cn nh! Nu bn l mt hoa tiu nhanh nhn, bn c th chy tht nhanh chn ng nhng con rn di hn, nh la n chm vo bn, n s pht n. Khng vn g khi kch thc bn ang c, bn c th nh bi nhng i th khng l khc.Bn hy c gng tr thnh ngi chi di nht nh. How to play - Touch the screen to control the snake to move, if your head touches another player, you will explode and then the game will end. But if someone else accidentally touch you, they will explode and then you can eat them, the more you eat the more elongated.In this game you have a chance to win even when you were little! If you're a nimble navigator, you can run really fast breeding snakes road longer, deceive it touches you, it will explode. No matter what size you are, you can beat the other giant rival.You try to become the longest play offline.
Download Rắn Săn Mồi Online App for Free

Rắn Săn Mồi Online

Hoang Khanh Linh
Android Permissions
  • open network sockets.
  • write to external storage.
  • access information about networks.
  • access information about Wi-Fi networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top