This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Milionerzy 2016

Download Milionerzy 2016 Game - screenshot 1 Download Milionerzy 2016 Game - screenshot 2 Download Milionerzy 2016 Game - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Milionerzy 2016

Milionerzy 2016

Milionerzy 2016

Milionerzy 2016

Milionerzy 2016

Milionerzy 2016

Description Comments Get help I'm the dev!

Milionerzy 2016 description

0

- Milionerzy czeka na Ciebie ze swoim obszernym zakresem pyta i solidn zawartoci. Podczas gry bdziesz si wietnie bawi sam a take w gronie przyjaci. To z pewnoci zakoczy Twoj nud. Dziki Milionerzy, Ty i Twoi przyjaciele przeyjecie najprzyjemniejsze chwile a poza tym zwikszycie swoj wiedz ogln. Milionerzy jest nie tylko konkursem oglnokulturowym, ale take pouczajc i zabawn aplikacj.- Szeroki zakres pyta -
Dziki szerokiemu zakresowi pyta, masz szans trafi na rnorodne pytania i rywalizowa jak dugo tylko bdziesz chcia. Moesz konkurowa ze swoimi przyjacimi a take sprawdzi swoje umiejtnoci indywidualnie. Poprawisz swoj znajomo wiedzy oglnej.- Bez Internetu -
Bez potrzeby podczenia do Internetu, moesz gra offline gdzie tylko zechcesz; w autobusie, w metrze, w biurze i w domu. - 5 opcje Joker -
Bdziesz mia uprawnienia Joker, ktre oznaczaj telefon do przyjaciela i pytanie do publicznoci a take bdziesz mia moliwo wyboru opcji pl na p, aby pozna pytania. Wykorzystalimy sztuczn inteligencj, ktra po wykorzystaniu Jokerw przeniesie Ci do pyta o odpowiednim stopniu trudnoci. - Inne cechy -
- Jest moliwo uycia opcji telefon do Jokera. W tej czci sztuczna inteligencja zostaa wykorzystana. W zalenoci od poziomu trudnoci, szansa otrzymania prawidowej odpowiedzi maleje.
- Na kade pytanie musisz odpowiedzie w kilka sekund
- Jeli bdziesz zna wszystkie odpowiedzi, staniesz si Milionerzy
- Powodzenia! - Millionaires are waiting for you with its extensive range of questions and a solid content. During the game you will have a brilliant time alone and with friends. This will end your boredom. With Millionaires, you and your friends will experience the most enjoyable moments and besides, you increase your general knowledge. Millionaires are not only competition oglnokulturowym, but also instructive and amusing application.- A wide range of questions -
With a wide range of questions, you have a chance to hit the various questions and compete as long as you want. You can compete with your friends and test your skills individually. You will improve your knowledge of general knowledge.- No internet -
Without the need to connect to the Internet, you can play offline wherever you like; on the bus, in the subway, in the office and at home.- 5 options Joker -
You will have the powers Joker, which means the phone to a friend and the question to the audience as well as you will have the option to fields in half, to get to know the questions. We used artificial intelligence, which after use Jokers take you to the questions about the appropriate degree of difficulty.- Other features -
- It is possible to use the feature phone to the Joker. In this part of artificial intelligence was used. Depending on the level of difficulty, the chance of obtaining a correct response decreases.
- For every question you answer in seconds
- If you knew all the answers, you will become a millionaire
- Good luck!


Milionerzy 2016 APK Version History


  • Milionerzy 2016 v.1.0 for Android 4.0.3+ Jul. 15, 2016
Show more

Download Milionerzy 2016 App for Free

Milionerzy 2016

Aysoft
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Write to external storage.
  • Access information about networks.
  • Read only access to phone state.
  • Prevent processor from sleeping or screen from dimming.
  • Access to the vibrator.
  • List of accounts in the Accounts Service.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top