This site uses cookies to improve your user experience. By using this site you agree to these cookies being set. To find out more, please see our cookies policy.

Polskie Krzyżówki

Download Polskie Krzyżówki Game - screenshot 1 Download Polskie Krzyżówki Game - screenshot 2 Download Polskie Krzyżówki Game - screenshot 3
Sponsored links
Loading...

Polskie Krzyżówki

Polskie Krzyżówki

Polskie Krzyżówki

Polskie Krzyżówki

Polskie Krzyżówki

Polskie Krzyżówki

Description Comments Get help I'm the dev!

Polskie Krzyżówki description

0

Od zawsze wiadomo, e krzywki s jedn z najlepszych form relaksacji. Ludzie w kadym wieku uywaj ich do rozadowania nerww oraz przy okazji wiczy nasz umys.Nasze Polskie Krzywki s:
- w polsiej wersji jzykowej
- pytania s terytorialne, nawizujce do Polski
- Krzywki generuj si automatycznie, wiec jest nieskoczona ilo kombinacji
- Bardzo wiele hase do odgadnicia, liczb t zwikszamy z kolejnymi aktualizacjami
- Moliwo wyboru wielkoci planszy !
- Trzy tryby trudnoci
+ tryb atwy - do wpisywania hasa podwietlaj sie tylko prawidowe litery oraz podwietla prawidow odpowied
+ tryb redni - caa klawiatura do wpisywania hase, ale prawidowe odpowiedzi si podwietlaj
+ tryb trudny - caa klawtiatura oraz prawidowe odpowiedzi poznajemy dopiero na kocu
- gra dziaa take optymalnie na tabletach
- wszystko automatycznie dopasowuj si do rozmiarw twojego ekranuNawet nie zorientujesz si, kiedy twoja wiedza si zwikszy. Koniec z grami, ktre tylko ogupiaj. Jel cierpisz na nerwy to jest take najlepsza forma rozrywki dla Ciebie. Grajc w nasz krzywk, odcigasz myli od twoich problemw co pozwala tobie na pen relaksacj. wiczysz swoje szare komrki, zwikszajc tym samym sprawno swojego mzgu.Historia krzywek*Pomysodawc krzywki jest Amerykanin Arthur Wynne, pracownik "dziau sztuczek i kawaw" gazety New York World. Pierwsz krzywk zamieci w niedzielnym dodatku "Fun" ("Zabawa") do "New York World" z dnia 21 grudnia 1913 r. Bya ona wzorowana na grze towarzyskiej, w ktr grywa jego dziadek - "Magiczny kwadrat albo podwjny akrostych". "Original crossword puzzle" zawieraa 32 hasa. Rubryki oddzielone byy czarnymi odstpami. Pomys spotka si z tak duym entuzjazmem ze strony czytelnikw, e w 1924 r. ukazaa si ksika "Crossworld puzzle". Zawieraa wybr 50 krzywek publikowanych dotychczas w "Fun". Okazaa si bestsellerem. W cigu miesica rozesza si w nakadzie przeszo p miliona egzemplarzy. Wynalazek nie zosta opatentowany. W kilka miesicy potem nowinka trafia do Brytyjczykw, ktrzy rozprzestrzenili j na inne kraje Europy. Pojawiy si te czasopisma powicone wycznie temu rodzajowi rozrywek umysowych, nad ktrymi ami sobie gowy miliony ludzi na caym wiecie.
Krzywki w Polsce*W "Kurierze Warszawskim" z 31 stycznia 1925 r. w dziale zada redagowanym przez autora licznych szarad, Karola Hoffmana, opublikowana zostaa anonimowo "amigwka krzyowa". Redakcja ufundowaa 5 nagrd dla osb, ktre nadel poprawne rozwizanie. W tydzie po tym krzywk autorstwa Kazimierza Makarczyka zaczono do warszawskiego tygodnika "Ilustracja". To ten szachista wanie jako pierwszy poda nazw "krzywka" bdc tumaczeniem angielskiego wyraenia "cross word puzzle". Wkrtce krzywki zaczy publikowa kolejne polskie gazety.*rdo WikipediaNasze Krzywki wietnie pomagaja w nauce Polskiego
nauka polskiego
learn polishjest to w peni polska grapodobne gry:amigwka
amigowki
gry logiczne
wykrelanka
wykrelanki
ukadanka
ukadanki We have always known that crossword puzzles are one of the best forms of relaxation. People of all ages use them to discharge the nerves and the occasion of practicing our mind.Our Polish Crosswords are:
- In polsiej version
- Questions are territorial, referring to Polish
- Crosswords are generated automatically, so there is an infinite number of combinations
- A lot of passwords to guess, this number increase with subsequent updates
- Ability to choose the size of the board!
- Three modes of difficulty
+ Easy mode - to enter your password only light up the correct letters and highlights the correct answer
+ Average mode - the entire keyboard to type passwords, but the correct answer to illuminate
+ Hard mode - all klawtiatura and know the correct answers until the end
- The game also works optimally on tablets
- All automatically adapts to the size of your screenI do not even know when your knowledge will increase. End of games that only fooling. JESLE suffer from nerves is also the best form of entertainment for you. Playing in our crossword, you express thoughts away from your problems which allows you to complete relaxation. Do you exercise your brain, thereby increasing the efficiency of his brain.History crossword puzzles *The originator cross is an American Arthur Wynne employee "department of tricks and jokes," the New York World. The first crossword puzzle published in the Sunday supplement "Fun" ("Sport") to "New York World" of 21 December 1913. It was modeled on the social game in which he played his grandfather - "magic square or a double acrostic". "Original crossword puzzle" contains 32 passwords. Rubric were separated by black spaces. The idea met with such great enthusiasm from readers that in 1924. Published the book "Crossworld puzzles". It contained a selection of 50 crosswords published so far in the "Fun". He became a best seller. Within a month, it spreads with a circulation of over half a million copies. The invention was not patented. A few months later novelty went to the British, who spread it to other European countries. There were also a magazine devoted exclusively to this type of entertainment mental over whom racking their brains millions of people around the world.
Crosswords in Poland *In the "Kurier Warszawski" January 31, 1925. In section Task edited by the author of numerous charades, Charles Hoffman, was published anonymously "puzzle of the Cross". Editors funded five awards for people who have sent their correct solution. A week after the crossword by Kazimierz Makarczyk is annexed to the Warsaw weekly "Illustration". It's that chess was the first gave the name "crossword" which is a translation of the English term "cross word puzzle". Soon crosswords began publishing another Polish newspaper.* Source WikipediaOur Crosswords great help to learn Polish
Polish science
learn polishIt is a fully Poland gamesimilar games:puzzle
'jigsaw puzzle'
logic games
wykrelanka
wykrelanki
jigsaw puzzle
puzzle


Polskie Krzyżówki APK Version History


  • Polskie Krzyżówki v.1.3 for Android 2.3.2+ Sep. 03, 2016
  • Polskie Krzyżówki v.1.2 for Android 2.3.2+ Jan. 21, 2016
Show more

Download Polskie Krzyżówki App for Free

Polskie Krzyżówki

DK GAMES
Android Permissions
  • Open network sockets.
  • Access information about networks.
Please note: the permissions may change when the app is updated.
Scroll to Top